reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 roku, poz. 2911).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 50.000,00 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę

50.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

50.000,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

50.000,00 zł

Dochody bieżące

50.000,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

50.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę

50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

50.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

50.000,00 zł

Wydatki bieżące

50.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

10.930,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

39.070,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

39.070,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 78.700,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę

78.700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

11.200,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

10.000,00 zł

Wydatki bieżące

10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

10.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1.200,00 zł

Wydatki bieżące

1.200,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

1.200,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

38.000,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki

38.000,00 zł

Wydatki bieżące

38.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

38.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

6.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

32.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29.500,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

29.500,00 zł

Wydatki bieżące

29.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

29.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29.500,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę

78.700,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

7.276,90 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

7.276,90 zł

Wydatki bieżące

7.276,90 zł

Wydatki jednostek budżetowych

7.276,90 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.276,90 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

44.389,15 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

44.389,15 zł

Wydatki bieżące

44.389,15 zł

Subwencje ogólne

44.389,15 zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

44.389,15 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

7.033,95 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

7.033,95 zł

Wydatki bieżące

7.033,95 zł

Dotacje na zadania bieżące

7.033,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

20.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

20.000,00 zł

Wydatki bieżące

20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

20.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

20.000,00 zł

§ 4. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok "Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok" w brzmieniu jak załącznik
do uchwały.

§ 5. § 5. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2014 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody

42.112.926,77 zł

Dochody bieżące

34.324.891,03 zł

Dochody majątkowe

7.788.035,74 zł

Wydatki:

43.200.744,52 zł

Wydatki bieżące

32.493.872,23 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13.016.435,27 zł

Wydatki majątkowe

10.706.872,29 zł

Deficyt budżetowy

1.087.817,75 zł

Przychody:

8.909.800,88 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

384.740,91 zł

Nadwyżki z lat ubiegłych

516.726,76 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

7.892.485,95 zł

Spłata udzielonych pożyczek

115.847,26 zł

Rozchody

7.821.983,13 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom


Załącznik do Uchwały Nr II/6/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznyh na 2014 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dotacje podmiotowe

812.839,70

I

Na realizację zadań określonychw ustawie o systemie oświaty

812.839,70

1.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

801

80101
80103
80110

2590
2590
2590

579.397,15
114.525,31
113.917,24

2.

Spółdzielnia Socjalna "Perunica" w Byczynie

801

80106

2540

5.000,00

Dotacje celowe

141.361,25

II

Na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty

1.361,25

1.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

801

80101

2820

1.361,25

III

Na realizację zadań określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

127.000,00

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie

754

75412

6190

20.000,00

851

85154

10.000,00

2.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

2.000,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie

2820

4.000,00

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa

2820

2.000,00

5.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy

2820

2.000,00

85195

3.000,00

6.

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio"

2820

3.000,00

921

92195

14.000,00

7.

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej "Arkona"

2820

10.000,00

8.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Pomocy Wzajemniej w Byczynie

2820

4.000,00

926

92605

80.000,00

9.

Ludowy Klub Sportowy "Hetman" Byczyna

2820

14.800,00

10.

Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Byczynie

2820

34.600,00

11.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

4.000,00

12.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie

2820

26.600,00

IV

Na realizację zadań określonych
w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

13.000,00

921

92120

2720

13.000,00

1.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Trójcy w Byczynie

2720

5.500,00

2.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach

2720

4.500,00

3.

Środki nie podzielone

2720

3.000,00


Razem


954.200,95

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama