| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego

z dnia 28 stycznia 2015 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i?Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2014?rok

Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.596 z późn. zm.) składam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego zwana dalej „Komisją” została powołana  na podstawie zarządzenia nr 31/2014   Starosty  Głubczyckiego z dnia 1 października  2014r. z póżn. zmianami, na kadencję do 30 września 2017r. W 2014 roku Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 9.12.2014r.w  wraz z członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .Posiedzenie otworzyła Pani Wicestarosta Anita Juchno zapoznając zebranych z porządkiem i tematyką obrad. Porządek posiedzenia.

1. Przygotowanie powiatu i gmin, instytucji i zakładów do organizacji pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy.

2. Stan dróg na terenie powiatu i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

3. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu.

4. Informacja o przygotowaniu i podejmowanych działaniach służb na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych ( dużych opadów śniegu, silnych wiatrów i mrozu ).

5. Informacja o działaniach podejmowanych prze służbę zdrowia w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu.

6. Przedłożenie propozycji tematów posiedzeń na rok 2015.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przygotowanie powiatu i gmin, instytucji i zakładów do organizacji pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach informuje o podjętych działaniach w łagodzeniu negatywnych skutków zimy. Ośrodek nasz, jak co roku, przygotowania do zimy rozpoczął już w okresie wczesnojesiennym i wynika to z bieżącej pracy Ośrodka. W tym celu rodzinom i osobom samotnym będącym w trudnej sytuacji finansowej, niezaradnym życiowo lub z problemami alkoholowymi, rodzinom wielodzietnym, przyznajemy od miesiąca września pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału. Dotychczas zasiłki na ten cel otrzymały 442 rodziny. Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej zostały rozwieszone informacje dotyczące schronisk dla osób bezdomnych. Wystosowano pismo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby ubogie, starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, bezdomne do 4 placówek pomocy medycznej na terenie naszej Gminy oraz Caritasu. Wystosowano pismo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby ubogie, starsze, chore, samotne , niepełnosprawne, bezdomne oraz monitorowanie miejsc w które w okresie zimowym mogą być wykorzystane przez osoby bezdomne do Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. Wystosowano pismo do szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Głubczyce o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci ich ubiór i wyżywienie stosowne do pory roku. Współpracujemy ze Strażą Miejską w Głubczycach oraz Komedą Powiatową Policji w Głubczycach. Pracownicy socjalni wspólnie z w/w funkcjonariuszami monitorują środowiska, w których gromadzą się bezdomni lub gdzie mieszkają osoby starsze, samotne i chore oraz rodziny niezaradne życiowo, z problemem alkoholowym. Udzielamy pomocy na zakup odzieży i obuwia zimowego w zależności od zgłaszanych potrzeb. Pomoc ta została przyznana dotychczas 18 rodzinom. Zabezpieczamy dzieci z terenu naszego miasta i gminy w bezpłatne obiady w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wystąpimy z prośbą do dyrektorów szkół o przedłużenie na okres ferii zimowych stołówek szkolnych tak, by wszystkie dzieci wymagające wsparcia w formie gorącego posiłku mogły skorzystać z tej formy pomocy również podczas ferii. Pomocą tą objęliśmy już 338 dzieci. Osoby dorosłe mają możliwość skorzystania z pomocy w formie ciepłego posiłku w barze lub Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach. Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach świadczą pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych, którym zabezpieczają obiad, rehabilitację, terapię, ciepłe pomieszczenie. Placówki te posiadają jeszcze wolne miejsca. Osoby starsze (54 osoby) wymagające pomocy osób drugich mają zabezpieczona pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ramach, których opiekunka dostarcza ciepły posiłek, robi codzienną pielęgnację, zakupy itp. Osoby, które ze względu na stan zdrowia łub wiek wymagają całodobowej pomocy osób drugich, a są takiej pomocy pozbawione mogą zostać skierowane do domu pomocy społecznej

- w miesiącu listopadzie 2014 umieszczono 1 osobę. Współpracujemy ze schroniskami dla osób bezdomnych na terenie naszej gminy (Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowy), mamy podpisane porozumienie z Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot" w Kędzierzynie - Koźlu oraz innymi z terenu województwa, a czasami poza nim. Pracownicy socjalni pomagają znaleźć miejsce w Schronisku. OPS opłaca pobyt za mieszkańców naszej gminy, którzy nie mając gdzie mieszkać łub warunki mieszkaniowe nie pozwalają im godnie przeżyć zimy, wyrażają chęć przebywania w schronisku dla bezdomnych. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy osoby bezdomne nie chcą zostać skierowane do schroniska - pracownicy socjalni pozostają bezradni wobec takich osób, mogą jedynie pomóc w formie ciepłego posiłku zasiłku celowego. Obecnie w schroniskach przebywa 6 osób.

Stan dróg na terenie powiatu i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Urząd Miejski w Głubczycach informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych realizują Usługi Komunalne Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa 8. Wymieniony zakład utrzymuje całodobowe pogotowie „Akcji Zimowej 2014/2015" Do zadań dyżurnych należy m.in. podejmowanie decyzji o konieczności uruchomienia działań pogotowia zimowego na podstawie własnych obserwacji stanu pogody lub na zlecenie policji.

Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu. Zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 38 na terenie powiatu głubczyckiego długość drogi krajowej nr 38 administrowanej przez Rejon w Kędzierzynie - Koźlu objętej zimowym utrzymaniem na terenie powiatu głubczyckiego - 24,195 km. Informacje dot. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez tut. Rejon zostały przesłane pismami następującym instytucjom na terenie powiatu głubczyckiego :

- Starostwo Powiatowe w Głubczycach;

- UM w Głubczycach;

- Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach;

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach;

- PKS Głubczyce. Do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżania całego odcinka drogi krajowej nr 38 wynoszącego 41,605 km na terenie administrowanym przez tut. Rejon tj. od Granicy Państwa - Głubczyce - Kędzierzyn-Koźle /skrzyżowanie z DK 45/ zaplanowano: 2 pługo -solarki, 3 pługi, pług wirnikowy (doraźnie, w razie potrzeby), równiarki, spycharki. Do usuwania gołoledzi zgromadzono sól drogową w ilości 1929 ton. Planowana długość ustawienia drogowej siatki przeciwśnieżnej na całej długości DK 38 wynosi 19 840 m.b. w tym na powiecie głubczyckim - 9 205 m. b . Zimowe utrzymanie dróg na terenie administrowanym przez Rejon w Kędzierzynie-Koźlu prowadzone jest przez konsorcjum firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu (lider konsorcjum), WIR-BRUK z siedzibą w Kadłubie (partner konsorcjum). Przed sezonem zimowym zostały wykonane niezbędne prace zabezpieczające w postaci :wyremontowania nawierzchni jezdni;

- wyremontowania zaniżonych poboczy;

- wykoszenia traw z pasów drogowych;

- przeprowadzenia wycinki suchych drzew;

- dokonania cięć technicznych drzew

- ustawienia znaków A-32 na odcinkach dróg gdzie lokalnie występuje szron lub szadź. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości w Rejonie Kędzierzyn -Koźle wprowadzone są dyżury personelu technicznego przy kierowaniu i koordynowaniu prac. Zakres tych dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg. Dyżurni są zobowiązani do udzielania informacji użytkownikom dróg o warunkach ruchu na drogach krajowych. Informacji o przejezdności dróg krajowych na terenie tut. Rejonu udzielać będzie dyżurny akcji zimowej pod nr tel. : 77 483-33-67; 77 482-35-08; 77 482-27-74; od poniedziałku do piątku w godz. od 7°° do 15°° ,natomiast w godzinach od 15°° do 7°° oraz w dni wolne od pracy wszelkie informacje związane z „akcją zima" można uzyskać pod nr telefonów: 77 483 33 67 Obwód Drogowy w Starym Koźlu - dot. dróg nr 38, 40 i 45; 77 461 36 56 Obwód Drogowy w Strzelcach Op. - dot. dróg nr 88 i 94; Informacji o przejezdności tylko dróg krajowych na terenie woj. opolskiego udzielać będzie dyżurny Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod tel. 77 456 50 58 (całodobowo PID- Punkt Informacji Drogowej). Informacje o sytuacji na drogach krajowych są na bieżąco przekazywane do Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie a za jej pośrednictwem na stronę internetowa www.gddkia.gov.pl Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie - Koźlu informuje, że w sezonie zimowym 2014/2015 na drogach administrowanych przez tut. Rejon prace zimowego utrzymania prowadzone będą wg II standardu opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem - przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi - są to zasłony z siatki z tworzyw sztucznych . Na obecny sezon zimowy zaplanowano ustawienie 60 km zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kędzierzynie-Koźlu. Przygotowano niezbędną ilość sprzętu do prac zimowego utrzymania na podstawie odpowiednich umów, wynikających z przeprowadzonych przetargów:

- przy likwidacji śliskości zatrudnionych będzie 8 solarek oraz 2 ładowarki ,

- odśnieżanie prowadzone będzie przy użyciu 16 pługów lemieszowych, a do odspajania i odrzutu grubych warstw śniegu dysponujemy 3 pługami wirnikowymi, w przypadku nasilenia intensywnych opadów śniegu uzupełnieniem pługów odśnieżnych będzie sprzęt do robót ziemnych: równiarki, spycharki . Zwalczanie śliskości na terenie administrowanym przez tut. Rejon przewidziane jest:

- przy użyciu środków chemicznych (solą drogową, solą zwilżoną - solanką , chlorkiem wapnia i magnezu) metodę tę stosuje się zapobiegawczo oraz w celu likwidacji cienkich warstw lodu lub śniegu. W zakresie osłony meteorologicznej mamy wsparcie z biura prognoz meteorologicznych , które przesyła informacje dotyczące zmian warunków atmosferycznych na terenie działania naszego Rejonu jak również Rejonów sąsiednich. Niezależnie od osłony meteorologicznej , nasze służby drogowe korzystają z 5 mikrostacji pogodowych usytuowanych przy naszych drogach. Pozwalają one na uściślenie czasu wystąpienia śliskości zimowej i podjęcie przez dyżurnego we właściwym czasie działań związanych z usunięciem śliskości . Do bieżącej oceny sytuacji na drogach w tym stanu nawierzchni jezdni używany jest system monitoringu w postaci kamer usytuowanych przy drogach . Dodatkowo w miejscach działania kamer usytuowane są tablice świetlne współpracujące z mikrostacjami. Na tablicach wyświetlana jest dla kierowców informacja o aktualnej temperaturze, a w razie wystąpienia gołoledzi wyświetlane jest ostrzeżenie o treści „GOŁOLEDŹ" .

Gmina Głubczyce Zestawienie sprzętu i materiałów do akcji „Zima 2014/15"

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1

Piaskarka

szt. 2

2

Pług odśnieżny na ciągniku

szt. 3

3

Pług odśnieżny „Lokust"

szt. 1

4

Koparko-ładowarka

szt. 1

5

Samochód „Kamaz"

szt. 1

6

Ciągnik z przyczepą

szt. 3

7

Rozrzutnik do piasku i soli

szt. 3

8

Łopaty do śniegu

wg potrzeb

9

Łopaty piaskowe

wg potrzeb

10

Piasek

2001. - wg potrzeb

11

Sól

501. - wg potrzeb

12

Mieszanka piasek/sól

wg potrzeb

Informacja o przygotowaniu i podejmowanych działaniach służb na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych ( dużych opadów śniegu, silnych wiatrów i mrozu ). Akcja Zima 2014 / 2015 - stan gotowości do przeciwdziałania zagrożeniom okresu zimowego. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Głubczycach jest w stanie ciągłej gotowości bojowej w celu podjęcia niezbędnych działań na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych (dużych opadów śniegu, silnych wiatrów i mrozu). W ramach przygotowań jednostki do sezonu zimowego 2014/2015, pojazdy ratowniczo-gaśnicze i operacyjne przygotowano do działań w warunkach niskich temperatur poprzez wykonanie obsługi zimowej OZ (zabezpieczenie mokrych układów odpowietrzających, sprawdzenie i uzupełnienie płynów samochodowych oraz wymiany opon na zimowe). Ponadto w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk zimowych - znacznych opadów śniegu, zamieci, śnieżycy, niskiej temperatury możliwe jest: Użycie samochodów z napędem 4x4 podczas działań związanych z utrudnionym dojazdem do miejsca działań ratowniczych oraz do osób potrzebujących pomocy. Możliwość wykorzystania agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej, w przypadku zaniku zasilania prądu elektrycznego w obiektach użyteczności publicznej i produkcyjno-hodowlanych. Możliwość wykorzystania pił mechanicznych do cięcia drewna będących na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku wystąpienia wiatrołomów podczas silnych wiatrów. Udzielanie informacji przez SK KP PSP osobom potrzebujących wsparcia w przypadku ataku zimy i niskich temperatur o noclegowniach dla osób bezdomnych. Zbieranie i przekazywanie informacji o obiektach i pojazdach odciętych od świata w oparciu o środki łączności KP PSP oraz, jednostki OSP z tereny powiatu, a także przekazywanie komunikatów za pośrednictwem systemu selektywnego alarmowania OSP i wykorzystania systemów nagłaśniających będących na wyposażeniu samochodów pożarniczych. Na bazie sił i środków PSP i OSP - głównie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacji poszkodowanych, rannych i chorych do miejsc, do których istnieje możliwość dojazdu karetek pogotowia lub innych służb medycznych, a także transport personelu karetek pogotowia ratunkowego do chorych lub rannych przy pomocy pojazdów pożarniczych. W razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, wydanie decyzji przez Komendanta Powiatowego PSP o wzmocnieniu obsady JRG i SK KP PSP lub wystąpienie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o uruchomienie odwodów operacyjnych.

Informacja o działaniach podejmowanych prze służbę zdrowia w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Informacja o działaniach podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu w okresie od 01.01. - 30.11.2014r. Z najważniejszych działań podejmowanych w bieżącym roku były działania związane z przygotowaniem powiatu na wypadek ewentualnego pojawienia się w kraju osoby chorej na gorączkę Ebola. Epidemia gorączki Ebola utrzymuje się od miesiąca lutego 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej tj. Gwinei. Liberii i Sierra Leone. Ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone. Z najważniejszych działań podejmowanych przez pracowników PIS były m.in. Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych dot. zakażenia wirusem Ebola we wszystkich podmiotach leczniczych (Szpitalach, Przychodniach NZOZ, SPZOZ, POZ,) znajdujących się na terenie powiatu. Zamieszczenie na stronie internetowej stacji informacji nt. zakażeń wirusem gorączki krwotocznej Ebola wraz z algorytmem postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Uczestniczenie w szkoleniu zorganizowanych przez WSSE w Opolu nt. Postępowania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych w tym zakażenia wirusem Ebola na terenie Polski. Dokonanie przeglądu oraz uzupełnienie zasobów środków ochrony indywidualnej znajdujących się na stanie PSSE w Głubczycach. Aktualizacja procedur oraz algorytmu postępowania w przypadku pojawienia się podejrzenia choroby szczególnie niebezpiecznej; Pozostawanie w gotowości pracowników poprzez pełnienie całodobowych dyżurów pod telefonem alarmowym. Analiza bieżącej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych (stan na dzień 30.11.2014r.) Sytuacja w zakresie chorób zakaźnych kształtowała się na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich. W 2014r. obserwowano wzrost zachorowali na boreliozę. Do dnia 30 listopada odnotowano 24 przypadki, natomiast w analogicznym okresie 2013r. -13 przypadków. Ponadto odnotowano wzrost zachorowań na WZW C (wirusowe zapalenie wątroby typu C). W bieżącym roku zarejestrowano 6 nowych zachorowań, natomiast w tym samym okresie 2013r. -zarejestrowano 1 przypadek. Zachorowania w takim samym odsetku dotyczyły mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku chorób zakaźnych u dzieci wciąż dominowały zachorowania na ospę wietrzną, jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano spadek zachorowań ( w 2014r. - 168 przypadków, natomiast w 2013r. - 229 przypadków). Poprawiła się sytuacja w zakresie zachorowań na różyczkę, w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano tylko 3 przypadki zachorowań, w 2013r. - 10 przypadków. Wciąż największy niepokój wzbudza sytuacja w zakresie zachorowań na gruźlicę. W 2014r. odnotowano 16 przypadków zachorowań na gruźlicę, natomiast w 2013r. -12 przypadków. Zachorowania dotyczyły głównie mężczyzn (3 2 przypadków), w tym 5 przypadków zachorowania wykryto u podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. W 2014r. odnotowano spadek zachorowań na infekcje grypopodobne. Do dnia 30.11.2014r. odnotowano -1481 przypadków (2013r. - 4478 przypadków). W porównaniu z rokiem poprzednim nie odnotowano potwierdzonych przypadków zachorowania na grypę (w 2013r. odnotowano 2 potwierdzone przypadki zachorowania na grypę wywołanej wirusem A. Analizując przypadki pogryzienia ludzi przez zwierzęta w 2014r. odnotowano 70 przypadków, w tym 7 pogryzień przez koty; w 2013 r. - 64 przypadki w tym 5 przez kota. Podobnie jak w roku ubiegłym w 1 przypadku ze wskazań lekarskich konieczne było rozpoczęcie szczepień p/wściekliźnie u osób narażonych. W dalszym ciągu duży problem stanowią pogryzienia przez nieznane psy, które wypuszczane są bez nadzoru, smyczy i kagańców. Zapadalność na większość chorób zakaźnych kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś obserwowany w 2014 r. wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał podobnie jak w latach ubiegłych charakter sezonowy i przejściowy. W ciągu całego roku na bieżąco prowadzono działania dotyczące profilaktyki i zapobiegania chorobom zakaźnych. Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 937 prób materiału do badań laboratoryjnych (w 2013r. -1348) w tym od osób zdrowych - 928 (w 2013r. -1248) oraz 52 prób od osób podejrzanych o nosicielstwo, chorych na salmonellozy. ozdrowieńców oraz osób zdrowych ze styczności z chorym. Przeprowadzono 94 dochodzenia epidemiologiczne dotyczące chorób zakaźnych oraz podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne (w 2013r. - 142). Dochodzenia te przeprowadzane były w tych jednostkach chorobowych, w których wymagane było:

- ustalenie źródła zakażenia.

- wykrycie czynnika etiologicznego powodującego zachorowanie,

- objęcie nadzorem osób kontaktujących się z chorym,

- przeprowadzenie dezynfekcji w celu przerwania dróg szerzenia się zakażenia,

- ustalenie stanu zdrowia zwierzęcia podejrzanego o zakażenie wścieklizną w celu podjęcia,

- ostatecznej decyzji dotyczącej szczepienia osoby pogryzionej przez to zwierzę. W ciągu całego roku prowadzono działalność informacyjno - edukacyjną, organizowano szkolenia dla pracowników stacji w tym jedno szkolenie poświęcone było zagadnieniom dot. postępowania na wypadek wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. W roku 2014 na terenie powiatu głubczyckiego podobnie jak w roku ubiegłym nie wystąpiły zdarzenia i zagrożenia stanowiące powszechne niebezpieczeństwo dla ludności.

Przedłożenie propozycji tematów posiedzeń Zespołu na rok 2015.

Członkowie Komisji prześlą pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach tematy i propozycje do omówienia w 2015r.

Sprawy różne, wolne wnioski.

Z uwagi na brak wniosków zamknięcia obrad dokonała Pani Anita Juchno.

Starosta Głubczycki


Józef Kozina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »