Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Turawa

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zmianami) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zmianami) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 7.170,00 zł.

1. PAR. 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 UFP 7.170,00zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 35.800,00 zł.

1. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35.800,00 zł.

1) rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.800,00 zł;

- dochody bieżące par.2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 35.800,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 230.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.000,00 zł.

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 230.000,00zł;

- wydatki bieżące 230.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 230.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 258.630,00 zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 30.000,00 zł.

1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 30.000,00zł;

- wydatki bieżące 30.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł.

2. Dz.758RÓŻNE ROZLICZENIA 161.000,00 zł.

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 161.000,00 zł;

- wydatki bieżące 161.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 161.000,00 zł.

3. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 67.630,00 zł.

1) rozdz.90002 Gospodarka odpadami 42.000,00 zł;

- wydatki bieżące 42.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 42.000,00 zł.

2) rozdz.90095 Pozostała działalność 25.630,00 zł;

- wydatki bieżące 25.630,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 25.630,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na zmniejszeniu wartości wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 UFP do kwoty 2.830,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


mgr Artur Gallus


Uzasadnienie

1.Zmniejsza się warość wolnych środków do kwoty faktycznie osiągniętej.

2.Po stronie dochodów wprowadza się dotację WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie - 85% wartości zadania zostanie sfinansowane dotacją z WFOŚiGW, 15% wkładem mieszkańców.Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w rozdz.90002.

3. Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na gospodarkę leśną, remont aeratora na jez.Średnim oraz zwrot subwencji oświatowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe