Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Popielów

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego,

- dochody majątkowe: 17 775,- złotych

- wydatki bieżące: 139 640,- złotych

- wydatki majątkowe: 150 000,- złotych

2) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę:271 865,- złotych

3) Przesunięciu w planie przychodów budżetu gminy

4) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy, z tego:

- wydatki bieżące: -24 000,- złotych

- wydatki majątkowe:24 000,- złotych

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów określony w § 2 Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn. zm.) po wprowadzonych zmianach zostaje ustalony w kwocie 1 073 864,- złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.

§ 5.

Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi:

infoRgrafika

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe