| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWR-4210-12/2015/73/XV-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna
z siedzibą w Opolu

posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542524950

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 20 maja 2015 r. ( znak: CA/02/0902-0001/00001/15)
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 20 maja 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny w systemach: opolskim i oleskim zostały ustalone w sposób uproszczony, na podstawie § 13 ww. rozporządzenia. Pozostałe ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła, zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, wynosi jeden rok od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymują:

1) Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

ul.Harcerska 15

45-118 Opole

2) Wojewoda Opolski.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 19 maja 2015 r. na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 - Radca Prezesa URE Monika Gawlik


Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-12/2015/73/XV-A/MGa
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 15 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »