Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,
poz. 654, Nr 171, poz. 1016 Nr 232, poz. 1378 , z 2014 r. poz. 849 i z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 ) Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r w § 1 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Pozostałe §§ pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Artur Kajkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe