Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 440,00 zł
w tym:
Dochody bieżące 3 440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 440,00 zł
w tym:
Wydatki bieżące 3 440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi :
Dochody budżetu 13 452 560,66 zł
z tego:
Dochody bieżące 12 583 886,66 zł
Dochody majątkowe 868 674,00 zł
Wydatki budżetu 13 549 643,54 zł
z tego:
Wydatki bieżące 12 594 588,61 zł
Wydatki majątkowe 955 054,93 zł

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy


Adam Janas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/54/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/54/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/54/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/54/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe