Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 174/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Namysłów, położonym na terenie Namysłowa, na nieruchomościach obejmujących drogi, nadaje się następujące nazwy ulic:

1) Zimowa - stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 710, k. m. 5 oraz część działki nr 550/17, k. m. 5, równoległej do działki 710, o przebiegu pomiędzy działkami nr 550/5 i 1277/2 a działkami nr 550/15 i 1278/12;

2) Tarnopolska - stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 534/2, k. m. 5 oraz część działki nr 534/89, k. m. 5, równoległej do działki nr 534/2, o przebiegu pomiędzy działkami 534/41 i 634/4 a działkami 534/82 i 824;

3) Jodłowa - stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 673/1, 679, 684, k. m. 1 oraz część działki nr 183/1, k. m. 1 o przebiegu pomiędzy działkami nr 160/4 i 169/2 a działkami 139/5 i 183/4.

§ 2. Położenie dróg i ich przebieg określają ponumerowane od 1 do 3 mapy, stanowiące załączniki do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Lucyna Medyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Położenie ulicy Zimowej

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 174/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Położenie ulicy Tarnopolskiej

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 174/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 marca 2016 r.

Położenie ulicy Jodłowej

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe