| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/316/10 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) w art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d, pkt. 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm .), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm .) Rada Gminy Uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXX/195/09 i XXXVIII/259/09 wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale VIII przepisy końcowe w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

"1a) na podstawie art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych przysługują również nayczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycieleskiego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje od dnia

1 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Madej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »