| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXX/713/10 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz U z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Z 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. Z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Z 2010 r. Nr 106 poz. 675 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 716 762 zł

w tym:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 81 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1 635 762 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 2 295 717 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12 488 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 750 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 20 000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0330 – Podatek leśny o kwotę 20 000 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0320 – Podatek rolny o kwotę 210 000 zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 50 000 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 50 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 1 083 229 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 2 392 892 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 2 971 847 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”

Załącznika Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2010 r.”

Załącznika Nr 4a - „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r.”

Załącznika Nr 4b - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r.”

do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”

Nr 3 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r.”

Nr 4 - „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2010 r.”

Nr 5 - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2010 r.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXX/713/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach:

756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem” w związku z większymi niż planowa wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 81 000,00 zł,

758 „Różne rozliczenia” w związku otrzymaniem ze środków na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/EKY/2010 z dnia 25 października 2010 r. o kwotę 1 635 762,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach:

600 „Transport i łączność” w związku z mniejszymi niż planowe środkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę 12 488,00 zł,

700 „gospodarka mieszkaniowa” w związku z mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 750 000,00 zł,

750 „administracja publiczna” w związku z mniejszymi niż planowane wpływami z różnych opłat o kwotę 20 000,00 zł,

756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w związku z mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu:

- podatku leśnego o kwotę 20 000,00 zł,

- podatku rolnego o kwotę 210 000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000,00 zł,

- opłaty skarbowej o kwotę 50 000,00 zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł,

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 083 229 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w dziale:

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji na 2011 zadania pn.: „Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie”

o kwotę 2 708 071,00 zł.

4. Zmniejsza/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach:

750 „administracja publiczna”

754 „ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

801 „oświata i wychowanie”

854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek.

Dokonuje się zmiany zapisu treści w uzasadnieniu do uchwały Nr LXXIII/602/10 z dnia 30.06.2010 dotyczącej przekazania po mocy finansowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym przebywających turystów na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w kwocie 30 000,00 zł, na:

- 20 000,00 zł na dodatkowe patrole policyjne,

- 10 000,00 zł na zakup paliwa

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Wydatki budżetu gminy na 2010 r zwiększenia

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1b.xls

Wydatki budżetu gminy na 2010 r zmniejszenia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlega zwrotowi na 2010 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXX/713/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodle zwrotowi na 2010 r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »