| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 7 pkt 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w roku szkolnym odpowiadał wymiarowi zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela;

2) godziny zrealizowane powyżej pensum ustalonego według zapisów pkt. 1 są godzinami ponadwymiarowymi dla tych nauczycieli;

3) dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono różną liczbę godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, przekraczającą w ciągu roku szkolnego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;

4) dla nauczycieli wymienionych w pkt 3 ustala się średni wymiar godzin zajęć i roczne rozliczenie godzin zajęć;

5) nauczycielom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

2. Przez średni wymiar godzin należy rozumieć iloraz planowanej łącznej liczby godzin zajęć nauczyciela w roku szkolnym i liczby tygodni zajęć.

3. Przyjmuje się dla celów rozliczeniowych następującą liczbę tygodni zajęć szkolnych:

1) 38 tygodni w roku szkolnym w szkołach i placówkach, w których przewidziane są ferie szkolne;

2) 52 tygodnie w roku szkolnym w placówkach, w których nie przewidziano ferii szkolnych;

3) 30 tygodni w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych;

4) 34 tygodnie w klasach realizujących miesięczną praktykę zawodową.

4. Plan zajęć dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 powinien być podany przed początkiem roku szkolnego, z potwierdzeniem przez nauczyciela przyjęcia tej informacji do wiadomości. Plan ten ma zawierać informację o przydzielonych godzinach zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego i wyliczoną dla nauczyciela średnią ilość godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/169/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2000 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Wzorek


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała doprecyzowuje zapisy określające zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, mających różny plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego. Określone w uchwale zasady będą pomocne w ujednoliceniu ustalenia wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały było zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »