| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 38.564.315,00 zł."

a) dochody bieżące - 30.696.018,00 zł

b) dochody majątkowe - 7.868.297,00 zł.

§ 5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.374.724,00 zł."

a) wydatki bieżące - 30.255.719,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 9.119.005,00 zł.

§ 6. § 2 ust. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.198.953,00 zł.

a) wydatki bieżące 296.937,00 zł

b) wydatki majątkowe 3.902.016,00 zł

§ 7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 810.409,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 810.409,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.877.987,00 zł, rozchody w wysokości 2.067.578,00 zł.

§ 8. § 10 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 810.409,00 zł

a) z tytułu kredytów - w kwocie 810.409,00 zł.

§ 9. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznich, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszek uchwały.

§ 12. Załącznik o planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik o dotacjach podmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów: W dziale 400 rozdzale 40002 o kwotę 5.000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat); w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z usług), rozdziale 60078 o kwitę 415.594,00 zł (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych); w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 77.000,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), rozdziale 75814 o kwotę 46.154,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku); w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5.490,00 zł (darowizna + sprzedaż złomu), rozdziale 80104 o kwotę 3.100,00 zł (darowizny), rozdziale 80110 o kwotę 630,00 zł (dochód z działalności spółdzielni uczniowskiej); w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z usług), rozdziale 90004 o kwotę 45.000,00 zł (wpływy z usług). Zmniejsza się plan dochodów: W dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 212.469,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku); w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 422.262,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku).Zwiększa się plan wydatków: w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 50.000,00 zł (dotacja do odnowy dróg powiatowych), rozdziale 60016 o kwotę 1,00 zł (środki RPOWŚ); rozdziale 60078 o kwotę 415.594,00 zł (na przebudowę dróg dotkniętych powodzią); w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 46.154,00 zł (na realizację zadań własnych); w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 66.955,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie SP w Mstyczowie) oraz o kwotę 57.490,00 zł (wydatki bieżące), w rozdziale 80103 o kwotę 9.750,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Mstyczowie, w rozdziale 80104 o kwotę 3.100,00 zł (wydatki bieżące), w rozdziale 80106 o kwotę 50.303,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów, SP Pawłowice, SP Krzcięcice), w rozdziale 80110 o kwotę 25.630,00 zł (wydatki bieżące). Zmniejsza się plan wydatków: w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 200.000,00 zł (realizacja nastąpiła w rozdziale 90019). Pozostałych przeniesień wydatków dokonano zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »