| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:8.396 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 3.091 zł,    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:6.280 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:              975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 50.003 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.080 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

4. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 6.302 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 33.919 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/261/2014
Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 3 listopada 2014 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

306 632,00

0,00

839,00

307 471,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

306 632,00

0,00

839,00

307 471,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2 460,00

0,00

792,00

3 252,00

0920

Pozostałe odsetki

1 257,00

0,00

47,00

1 304,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 287 565,00

3 091,00

2 072,00

4 286 546,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 553 265,00

3 091,00

0,00

1 550 174,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

31 237,00

3 091,00

0,00

28 146,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

419 742,00

0,00

2 072,00

421 814,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

48 000,00

0,00

2 003,00

50 003,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

172,00

0,00

69,00

241,00

758

Różne rozliczenia

4 665 812,00

0,00

2 159,00

4 667 971,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2 592,00

0,00

2 159,00

4 751,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 592,00

0,00

2 159,00

4 751,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

142 629,00

0,00

24,00

142 653,00

85395

Pozostała działalność

142 629,00

0,00

24,00

142 653,00

0920

Pozostałe odsetki

9,00

0,00

24,00

33,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25 183,00

0,00

3 302,00

28 485,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

24 583,00

0,00

3 302,00

27 885,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

0,00

3 302,00

6 302,00

Razem:

13 757 606,38

3 091,00

8 396,00

13 762 911,38


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/261/2014
Rady Miejskiej w Zawichoście
z dnia 3 listopada 2014 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianie

851

Ochrona zdrowia

57 077,00

0,00

2 003,00

59 080,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33 677,00

0,00

2 003,00

35 680,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 077,00

0,00

2 003,00

23 080,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

142 620,00

975,00

975,00

142 620,00

85395

Pozostała działalność

142 620,00

975,00

975,00

142 620,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 461,00

0,00

426,00

12 887,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

660,00

0,00

24,00

684,00

4137

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

452,00

0,00

498,00

950,00

4139

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

24,00

0,00

27,00

51,00

4287

Zakup usług zdrowotnych

664,00

269,00

0,00

395,00

4289

Zakup usług zdrowotnych

36,00

16,00

0,00

20,00

4307

Zakup usług pozostałych

52 990,00

655,00

0,00

52 335,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 803,00

35,00

0,00

2 768,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

736 089,00

0,00

3 302,00

739 391,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

52 200,00

0,00

3 302,00

55 502,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 200,00

0,00

3 302,00

54 502,00

Razem:

14 084 488,38

975,00

6 280,00

14 089 793,38

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »