| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/18/10 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142), po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza uchwalonego Uchwałą Nr LIII/911/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałą Nr VIII/59/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje się obszar ograniczony ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi, wyznaczony zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym jego integralną część, oznaczonym jako Załącznik nr 1.
2. Rysunek planu obowiązuje zgodnie z umieszczonymi na nim objaśnieniami, określającymi treść zastosowanych symboli i oznaczeń:
1) Rysunek planu wykonany jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000;
2) Integralną częścią rysunku planu jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza;
3) Dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym rysunek planu został podzielony na arkusze (sekcje) formatu A4:
a) arkusz nr 1 - mapa zestawcza sekcji,
b) arkusz nr 2 - oznaczenia rysunku planu (legenda),
c) kolejne arkusze stanowiące poszczególne sekcje rysunku planu.
§ 2. Poza rysunkiem planu integralną częścią uchwały jest Załącznik nr 2 zawierający:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) adaptacji - należy przez to rozumieć przystosowanie elementów i obiektów zagospodarowania przestrzennego terenu funkcjonalnego lub jego części do:
a) nowych funkcji wyznaczonych niniejszym planem,
b) nowych wymagań techniczno-użytkowych bez zmiany dotychczasowych funkcji;
2) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
3) GZWP -należy przez to rozumieć Główny Zbiornik Wód Podziemnych - wyznaczony wg atlasu hydrologicznego Polski;
4) miejscu postojowym (MP) - należy przez to rozumieć miejsce o wymiarach zapewniających parkowanie samochodu osobowego, urządzone na placu parkingowym lub garażu indywidualnym lub wielostanowiskowym;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię oznaczającą granicę, poza którą nie może być wysunięte lico ściany zewnętrznej budynku;
6) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;
7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
8) planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale;
9) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich obiektów kubaturowych mierzoną po zewnętrznym obrysie murów w poziomie parteru;
11) powierzchni całkowitej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku włącznie z kondygnacjami znajdującymi się częściowo lub całkowicie poniżej poziomu terenu; powierzchnię wylicza się po obrysie zewnętrznym budynku w stanie wykończonym na poziomie wszystkich kondygnacji;
12) poziomie terenu - należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, nie będącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych;
13) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa wodnego, dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych i innych regulujących zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;
15) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć taką funkcję, która obejmuje minimum 60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum 60% powierzchni terenu;
16) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć taką funkcję, która nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej obiektów i nie więcej niż 40% powierzchni terenu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
17) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub wolnostojący), niebędący szyldem, znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej;
18) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiający ustalenia planu w formie graficznej, wykonany na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
19) studium - należy przez to rozumieć Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, przyjęte Uchwałą Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r.;
20) terenie - należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający indywidualne oznaczenie (numer porządkowy i symbol literowy) oraz opisane ustaleniami planu przeznaczenie i zasady zagospodarowania;
21) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
22) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.717 ze zm.);
23) właściwych służbach ochrony zabytków - należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków odpowiednio do ich kompetencji;
24) wysokość budynków - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu nie będącym wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do najwyższego punktu kalenicy dachu lub do górnej krawędzi gzymsu zwieńczającego budynek, bez uwzględnienia wyniesionych ponad płaszczyznę dachu lub stropodachu maszynowni, dźwigów i innych pomieszczeń technicznych;
25) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone na lokalizację zakładów przemysłowych oraz magazynów i składów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zbiornikami przemysłowymi (np.: silosami, elewatorami);
26) zieleni - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością wraz ze związaną funkcjonalnie z takim zagospodarowaniem infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi (mała architekturą), pełniące funkcje biologiczne, estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe;
27) zieleni niskiej - należy przez to rozumieć roślinność, której wysokość w sposób naturalny lub mechaniczny ograniczona jest do maksimum 1,5 m nad powierzchnią terenu, z wyłączeniem pnączy;
28) zieleni średniowysokiej - należy przez to rozumieć roślinność, której wysokość kształtowana w sposób naturalny lub mechaniczny mieści się pomiędzy 1,5 m - 5 m nad powierzchnią terenu, do roślinności średniowysokiej nie zalicza się pnączy;
29) zieleni wysokiej- należy przez to rozumieć roślinność, której wysokość przekracza 5 m nad powierzchnią terenu, do roślinności wysokiej nie zalicza się pnączy.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 27,21 ha.
2. Ustalenia ogólne mają zastosowanie do całego obszaru objętego planem o ile nie są sprzeczne z ustaleniami szczegółowymi określonymi w Rozdziałach 3 i 4.
3. W obszarze objętym planem występują następujące funkcje zagospodarowania i użytkowania terenów:
1) P - zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów;
2) ZP - zieleni urządzonej;
3) KDZ - dróg w klasie technicznej dróg zbiorczych;
4) KDW - dróg w klasie technicznej dróg wewnętrznych;
5) KDX - komunikacji pieszej (chodniki, szlaki, ciągi i przejścia dla ruchu pieszego) lub pieszo-rowerowej (ścieżek pieszo-rowerowych);
6) KSk - komunikacji - skrzyżowań drogowych;
7) WS-Ro - wody śródlądowe - rowy odwadniające i zbiorniki retencyjne.
§ 5. Oznaczenia na rysunku planu:
1) skala projektu rysunku planu określona w formie liczbowej i liniowej;
2) granice administracyjne miasta;
3) granice obszaru objętego planem;
4) granice nieruchomości;
5) istniejącą linię elektroenergetyczną WN-110 kV, ze strefą ochronną;
6) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
7) oznaczone linią ciągłą - poprowadzone po śladzie istniejących granic geodezyjnych;
8) oznaczone linia przerywaną - bez oparcia w granicach geodezyjnych;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy (ze wskazaniem odległości [m] od linii rozgraniczającej);
10) oznaczenie terenów, składające się z liczb i liter, które określają:
a) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi - oznaczenie cyfrowe,
b) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe zgodnie z §4, ust. 3,
c) jeżeli w symbolu terenu występują funkcje przedzielone ukośnikiem, to są one równorzędne i mogą występować łącznie lub samodzielnie, przy czym kolejność w jakiej są one wymienione wskazuje na preferowaną hierarchię wyboru funkcji,
d) jeżeli w symbolu terenu występują funkcje przedzielone myślnikiem, to funkcja znajdująca się po myślniku jest przeznaczeniem uzupełniającym,
e) symbol ustaleń dodatkowych podany w nawiasie zgodnie z wyjaśnieniami w ustaleniach planu;
11) oznaczenia innych elementów zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym mających wyłącznie znaczenie informacyjne (stosownie do potrzeb).
§ 6. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze;
2) nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa określone odrębnymi przepisami;
3) obszary wymagające rekultywacji;
4) obszary o wartości kulturowej będące zabytkami lub stanowiskami archeologicznymi podlegającymi ochronie ustawowej;
5) obszary wymagające przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości,
6) obszary przestrzeni publicznych wyznaczone w Studium, w tym ogólnodostępne tereny rekreacyjno-wypoczynkowych oraz tereny służące organizacji imprez masowych.
§ 7. Wytyczne ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku, lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe służby ochrony zabytków;
2) przez teren objęty planem przebiega Rów Hermana, który wraz ze zbiornikiem retencyjnym stanowi element systemu odprowadzającego wody z Basenu Grudziądzkiego do rzeki Wisły. Wraz z otaczająca zielenią przybrzeżną Rów Hermana stanowi historyczny element systemu zieleni miejskiej, a tym samym miejskiego środowiska przyrodniczego oraz krajobrazowego. Ochrona obiektu na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych.
§ 8. 1. Wytyczne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) w sąsiedztwie obszaru objętego planem położone są ogrody działkowe, w związku z powyższym oceny oddziaływania na środowisko wykonywane dla przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu powinny w szczególności uwzględniać sąsiedztwo ogrodów działkowych;
2) obszar planu położony jest w granicach ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 129 "Dolina Dolnej Osy". Z chwilą ustanowienia zasad ochrony dla obszaru najwyższej ochrony GZWP Nr 129 należy wprowadzić odpowiednie zmiany do ustaleń niniejszego planu, o ile będą one pozostawać w sprzeczności z ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia zasad ochrony GZWP;
3) obszar planu położony jest w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia "Grudziądz" zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 59 poz. 966 z 15 kwietnia 2008r.);
4) na ww. terenie ochrony pośredniej zakazuje się:
a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
b) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych oraz gnojowicy,
c) stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć wody,
d) stosowania wyższych niż zalecane dawek środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć,
e) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,
f) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
g) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu produktów ropopochodnych oraz magazynów substancji, o których mowa w:
- załączniku nr 11 do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984),
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 233, poz.1987),
- rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. Nr 107, poz.742 );
h) lokalizowania nowych stacji paliw,
i) urządzania obozowisk i parkingów (z wyjątkiem istniejących parkingów osiedlowych i przyulicznych oraz na terenie firm),
j) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych,
k) eksploatacji kopalin,
l) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej, z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy modernizacji i rozbudowy ujęcia komunalnego wód podziemnych w Grudziądzu,
m) budowy autostrad i dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy modernizacji dróg istniejących, budowy dróg na istniejących osiedlach oraz budowy projektowanej "trasy średnicowej" z nakazem odprowadzenia ścieków z podczyszczeniem wód opadowych z projektowanej "trasy średnicowej" poza strefę ochronna ujęcia komunalnego w Grudziądzu,
n) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.
2. Inne wymagania ochrony środowiska:
1) niezbędne wycinki drzew i krzewów należy zrekompensować w formie nowych nasadzeń zielenią izolacyjna średnia i wysoką o szybkim wzroście w ilości i w miejscach wskazanych przez właściwy organ ochrony środowiska;
2) nowe nasadzenia drzew i krzewów, o których mowa wyżej należy w pierwszej kolejności wyznaczać w terenach przeznaczonych pod funkcje zieleni urządzonej (ZP), następnie w terenach biologicznie czynnych w granicach terenów produkcyjnych (P);
3) niniejszy plan podtrzymuje nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych (położonych w jego granicach), które ustalone zostało w planach miejscowych, które tracą ważność w związku z wejściem w życie niniejszej uchwały;
4) użytki rolne występujące na obszarze objętym planem, to pastwiska trwałe IV i V klasy bonitacyjnej wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, wyłącznie tych gruntów z produkcji rolnej nie wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na takie wyłącznie, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
5) masy ziemne lub skalne nadkładane (nasypy), usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy w pierwszej kolejności zagospodarować do rekultywacji i prowadzenia prac ziemnych w obszarze niniejszego planu, a ich nadmiar wywozić w miejsca wskazane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów zawarte zostały w ustaleniach szczegółowych.
§ 10. Zasady rozwiązań komunikacyjnych:
1) w obszarze objętym planem wyznaczony został pas drogowy drogi zbiorczej w terenie 01 KDZ (Z18 wg ustaleń Studium);
2) droga w terenie 01 KDZ ma stanowić połączenie obszaru objętego planem z Trasą Średnicową (poza granicami planu) oraz z drogą powiatową 1379 C biegnącą wzdłuż granic administracyjnych miasta i gminy;
3) wyznaczony układ dróg wewnętrznych (KDW) zapewniający dostępność komunikacyjną dla terenów objętych planem oraz terenów ogrodów działkowych położonych poza granicami planu;
4) nie wyznacza się układu dróg wewnętrznych w terenach produkcyjnych, a jego ukształtowanie należy dostosować do potrzeb przyszłych użytkowników z zachowaniem następujących warunków jego połączenia z układem drogowym wyznaczonym w planie:
a) z drogą zbiorczą (KDZ) wyłącznie istniejące skrzyżowanie,
b) z drogami wewnętrznymi (KDW) bez ograniczeń;
5) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych na zasadach uzgodnionych z zarządzającym drogą;
6) budowa zjazdów drogowych na zasadach uzgodnionych z zarządzającym drogą;
7) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasach drogowych.
§ 11. Zasady rozwiązań układu sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:
1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) nakazuje się przyłączenie działek budowlanych do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3) przyłączenie do istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów tych sieci;
4) sieć wodociągowa winna być zaprojektowana w sposób zapewniający dostarczenie wody do zewnętrznego gaszenia pożarów zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) nowe sieci infrastruktury lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na terenach sąsiednich w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym terenem;
6) napowietrzne linie infrastruktury należy docelowo wymienić na przewody podziemne;
7) wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych (placów, zorganizowanych parkingów, ciągów komunikacyjnych itp.), po uprzednim podczyszczeniu w granicach działki, należy zagospodarować w granicach terenu na potrzeby gospodarcze (np. nawadnianie terenów zielonych) lub odprowadzić do miejskiej sieci, na warunkach uzyskanych od jej dysponenta;
8) należy przewidzieć miejsce na lokalizację kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w granicach działki lub terenu, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;
9) odpady komunalne należy wywozić na miejskie składowisko odpadów, pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 12. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy w wysokości: 0 %.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 13. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1P, 2P.
2. Przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjna, magazynowa i składowa.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (np.: wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, gazowniczych lub telekomunikacyjnych) nie służącej bezpośrednio obsłudze terenu objętego planem.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane wraz z wydzieleniem działek gruntu dla dróg wewnętrznych, przy czym ewentualne podziały gruntu powinny uwzględniać minimalną szerokość jezdni drogi wewnętrznej jak dla dróg pożarowych - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) rysunkiem planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 01 KDZ oraz w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 02 KDW, 03 KDW, 04 KDW;
3) nie ogranicza się wysokości budynków;
4) udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni poszczególnych działek budowlanych nie mniejszy niż 10%; tereny zieleni należy urządzać od strony południowej działek budowlanych, w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się emisji w kierunku osiedla mieszkaniowego Lotnisko;
5) na każdej działce budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla własnego taboru i dodatkowo 1 miejsce parkingowe na 10 pracowników ( z zastrzeżeniem obowiązku wykonania parkingów o trwałej, szczelnej nawierzchni, wyposażonych w kanalizację deszczową);
6) na terenach biologicznie czynnych dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych;
7) od strony istniejących ogrodów działkowych (poza obszarem planu) zaleca się lokalizowanie budynków nieprodukcyjnych oraz terenów zielonych izolujących zabudowę produkcyjną od terenów ogrodów działkowych.
5. Dopuszcza się lokalizację budynków przy granicach działek budowlanych pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, a szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
6. Dopuszcza się realizację ogrodzeń jako pełnych, a wysokość ogrodzeń powinna wynosić od 1,5 m do 3,0 m, przy czym ogrodzenia wzdłuż odrębnych ciągów dróg w terenach KDZ i KDW należy wykonać z zastosowaniem podobnych rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych i materiałowych.
§ 14. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie symbolami 3 ZP-WS-Ro, 4 ZP-WS-Ro, 5 ZP/KDX, 6 ZP/KDX.
2. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - zieleń urządzona, pełniąca różne funkcje dodatkowe;
2) uzupełniające:
a) 3 ZP-WS-Ro, 4 ZP-WS-Ro - teren urządzeń wodnych systemu retencji i odprowadzenia wód deszczowych i opadowych (zbiornik i rowy) w otoczeniu niskiej zieleni urządzonej, w terenie znajduje się historyczny Rów Hermana,
b) 5 ZP/KDX, 6 ZP/KDX - teren zieleni izolacyjnej o szybkim wzroście głownie średniowysokiej i wysokiej z ciągami pieszo-rowerowymi, pasy terenu o szerokości ok. 7,0 m.
3. W terenach 5 ZP/KDX, 6 ZP/KDX dopuszcza się budowę ścieżek pieszo-rowerowych o szerokości minimum 3,5 m oraz urządzanie miejsc na lokalizację ławek, oświetlenia itp.: małej architektury, ponadto w terenach tych dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury, o ile nie będą one kolidowały z lokalizacją ścieżki pieszo-rowerowej.
4. Teren 6 ZP/KDX stanowi również pas służący do konserwacji i utrzymania rowu odwadniającego.
5. Parametry i zasady zagospodarowania terenów 3 ZP-WS-Ro, 4 ZP-WS-Ro:
1) utrzymanie urządzeń wodnych, historycznego biegu kanału z konserwacją jego brzegów oraz zieleni towarzyszącej;
2) zakaz przykrywania kanału;
3) dopuszcza się budowę kładek pieszych lub odcinkowego przekrycia kanału w celu urządzenia przejść pieszych - maksymalnie w dwóch miejscach;
4) zakaz odprowadzania ścieków do kanału, za wyjątkiem wód deszczowych i roztopowych, pod warunkiem ich oczyszczenia zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
5) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu oraz uzupełnienia zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż rowu;
6) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz organizowania miejsc parkingowych;
7) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych z zachowaniem przepisów odrębnych.
8) należy zapewnić odpowiedni dostęp do kanału w celu jego konserwacji;
9) dopuszcza się odcinkowe wygradzanie kanału z uwagi na zachowanie warunków bezpieczeństwa ludzi.
6. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury, w tym stacji transformatorowych związanych z zasilaniem sąsiednich terenów.
7. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych na terenach biologicznie czynnych.
§ 15. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie symbolami 01 KDZ.
2. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza wraz z infrastrukturą techniczną.
3. Adaptuje się istniejącą drogę.
4. Szerokość pasa drogowego wyznaczona na rysunku planu i wynosi minimum 20 m.
5. Lokalizacja nowych zjazdów i skrzyżowań z drogami wewnętrznymi w terenach produkcyjnych na zasadach określonych przez zarządcę drogi.
6. W wyznaczonym pasie drogowym:
1) nakazuje się lokalizację jezdni o szerokości minimum 7,0 m;
2) urządzenie zieleni na pozostałym terenie;
3) dopuszcza się lokalizacje infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;
4) dopuszcza się lokalizacje reklam nie większych niż 12m2, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 16. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie symbolami 02 KDW, 03 KDW, 04KDW.
2. Przeznaczenie terenów: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną.
3. Adaptuje się istniejące drogi.
4. Drogi wewnętrzne stanowią przede wszystkim dojazdy do terenów produkcyjnych oraz do terenów przyległych położonych poza granicami niniejszego planu.
5. Szerokość pasa drogowego wyznaczona na rysunku planu i wynosi minimum 10 m dla terenów 02 KDW, 03 KDW oraz 12 m dla terenu 04 KDW.
6. W wyznaczonym pasie drogowym:
1) nakazuje się lokalizację jezdni o szerokości minimum 5,5 m;
2) urządzenie zieleni na pozostałym terenie;
3) dopuszcza się lokalizacje infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;
4) dopuszcza się lokalizacje reklam nie większych niż 8m2, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 17. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie symbolami 05 KSk, 06 KSk, 07 KSk.
2. Przeznaczenie terenów: skrzyżowania dróg i ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną.
3. Teren 05 KSk stanowi połączenia drogi wewnętrznej 04 KDW z układem dróg (poza obszarem planu) wyznaczonych w planie miejscowym uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/9/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 29 z 31.05.2001 r.)
4. Teren 06 KSk stanowi połączenia drogi zbiorczej 01 KDZ z układem dróg dojazdowych i ścieżek pieszo-rowerowych wyznaczonych w niniejszym planie oraz w planie miejscowym uchwalonym Uchwałą Nr XLI/109/05 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 89 z 28.07.2005 r.).
5. Teren 07 KSk, stanowi połączenia drogi zbiorczej 01KDZ z drogą wewnętrzną 04 KDW i ścieżek pieszo-rowerowych.
6. W celu przeprowadzenia ciągów komunikacyjnych oraz sieci infrastruktury przez Rów Hermana dopuszcza się wykonanie odpowiednich przepustów drogowych w terenach 06 KSk i 07 KSk.
7. W wyznaczonych terenach KSk dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.
8. Dopuszcza się lokalizacje reklam, na warunkach określonych przez zarządcę drogi, nie większych niż:
1) 12 m2, dla terenów 07 KSk;
2) 8 m2 dla terenu 05 KSk i 06 KSk.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszego planu w obszarze nim objętym traci moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego podjęty Uchwałą Nr XIII/121/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przeznaczonych pod funkcje produkcyjne w rejonie ul. Krętej (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 5 z 2008 r. poz.48).
Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/18/10
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 31 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

rys. do dziennika
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/18/10
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 31 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcia wymagane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Grudziądza postanawia, co następuje:
1) Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul. Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi, nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2) Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: Na terenie objętym planem nie przewiduje się zadań do realizacji z zakresu infrastruktury technicznej finansowanych z budżetu miasta lub ze środków funduszy europejskich.
UZASADNIENIE
Projekt uchwały obejmuje obszar ograniczony ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul.Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi. Opracowaniem objęto teren o powierzchni około 27,21ha. Potrzeba opracowania planu miejscowego wynikała z dostosowania zapisów planu do potrzeb inwestora zainteresowanego budową centrum logistycznego. Obecnie dla wskazanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów przeznaczonych pod funkcje produkcyjne w rejonie ul.Krętej, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/121/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 48), oraz dla działki w części południowej - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod nazwą "Lotnisko przemysłowe", zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/9/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 29, poz. 481). Mpzp rejonu ul.Krętej dopuszcza na omawianym terenie lokalizację budynków nie wyższych niż 25 m, a w przypadku mpzp "Lotnisko Przemysłowe" - do wysokości 15 m. Powyższe zapisy ograniczały planowaną przez inwestora budowę wysokich obiektów magazynowych. Zatem wskazanym było opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »