| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Cekcynie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany powierzchni obszaru uznanego za użytek ekologiczny

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170) w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z utratą wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz po przeprowadzeniu ponownych obmiarów, zmienia się powierzchnię następujących użytków ekologicznych:

1)pastwiska i bagna uznanego za użytek ekologiczny Rozporządzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76) położonego na terenie gminy Cekcyn w miejscowości Małe Gacno, Leśnictwo Wrzosowisko, obręb leśny Zalesie oddział leśny 342g h i, stanowiącego własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Tuchola z powierzchni 3,60 ha na powierzchnię 3,25 ha;

2)bagna uznanego za użytek ekologiczny Rozporządzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76)położonego na terenie gminy Cekcyn w miejscowości Małe Gacno, Leśnictwo Wrzosowisko, obręb leśny Zalesie oddział leśny 356f, 357k, stanowiącego własność Skarbu Państwa, pod zarządem Nadleśnictwa Tuchola z powierzchni 2,66 ha na powierzchnię 0,95 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.


Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 w/w ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienie formy ochrony dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Nadleśnictwo Tuchola, będące zarządcą terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, zwróciło się z wnioskiem o zmianę powierzchni obszarów stanowiących użytki ekologiczne, w związku z aktualizacją Nowego Planu Urządzenia Lasu na lata 2008-2017. Po dokonaniu kontroli w terenie i przeprowadzeniu ponownych obmiarów przez uprawnionego geodetę powstały rozbieżności w powierzchni użytków ekologicznych według stanu faktycznego a stanem wg Rozporządzeniem Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76).

Zatem w celu ujednolicenia powierzchni użytków ekologicznych zgodnie ze stanem faktycznym i ewidencją gruntów zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

KM/-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »