| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.

Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2013 roku Rada Gminy Kęsowo, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo, będącego załącznikiem do uchwały.

Badana uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 29 marca 2013 r.

Zawiadomieniem z dnia 24 kwietnia 2013 r. znak: WNK.IV.4131.92.2013.MT, organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Kęsowo w piśmie z dnia 26 kwietnia 2013 r. znak: RG.0002.4.2013 zgodził się ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażonym w przedmiotowym zawiadomieniu i zadeklarował zmianę zakwestionowanych zapisów na najbliższej sesji rady w maju br.

Na wstępie należy zauważyć, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m. in. sprawy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania.

Upoważnienie rady gminy do uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy zawarte zostało w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast w ust. 2 art. 4 ustawodawca doprecyzował wymagania jakie winny być zawarte w regulaminie. W myśl ustępu 2 ww. przepisu regulaminy określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zadaniem organu stanowiącego gminy jest zatem określenie wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1 - 8 ustawy, który jest katalogiem zamkniętym. To oznacza, że uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia niniejszego regulaminu nie powinna zawierać postanowień, które wykraczałyby poza zakres upoważnienia zawartego w wyżej powołanym art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Brak kompetencji do przyjęcia określonej regulacji skutkuje koniecznością jej wyeliminowania z obrotu prawnego. W toku badania legalności niniejszego regulaminu, organ nadzoru stwierdził, iż część podjętych przez Radę Gminy uregulowań stanowi przekroczenie delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 powołanej ustawy. Zaznaczyć należy, iż obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w dowolnej formie.

W ocenie organu nadzoru w przedmiotowym Regulaminie za nieprawidłowe należy uznać m. in. następujące postanowienia:

- § 2 pkt 7-10 - zapisy te przyjęto bez upoważnienia ustawowego i nie powinny one znaleźć się w przedmiotowym regulaminie,

- § 3 pkt 1 i 3 stanowią powtórzenia zapisów znajdujących się w innych obowiązujących aktach prawnych np. ustawa o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1033),

- w § 3 pkt 4 - powtórzono zapis ustawowy, a nie określono sposobu uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,

- § 3 pkt 5i i pkt 5j użyto sformułowań niezdefiniowanych ustawowo (odpady z remontów i odpady kuchenne),

- § 3 pkt 6, 7, 8 zostały sformułowane w sposób nieprecyzyjny i na tyle niejasny, że adresat tych norm będzie miał uzasadnione trudności, aby się do nich zastosować. Brak jest również zapisów w polskim ustawodawstwie, które umożliwiałoby Radzie Gminy Kęsowo nakazywanie wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci,

- § 3 pkt 9 - błędnie sformułowany zapis pod względem logicznym, gdyż dopuszcza do sytuacji losowej, w której będzie możliwe np. mycie pojazdu w lesie,

- § 4 ust. 3 - taki zapis jest możliwy tylko w sytuacji, gdy rada określiłaby np. popiół jako jedną z frakcji odpadów,

- § 4 ust. 6 i ust. 7 - zapisy te nie dotyczą odpadów komunalnych i nie powinny znaleźć się w regulaminie,

- § 4 ust. 8 rada uregulowała materię należącą do kodeksu cywilnego,

- § 5 ust. 1 bezprawne zobowiązanie zarządcy i administratora do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady,

- § 5 ust. 9 - ta regulacja powinna się znaleźć w stosownej uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- § 5 ust. 10 - Rada nie posiada uprawnień do wskazania w niniejszej uchwale punktu zlewnego na oczyszczalni w Kęsowie i Piastoszynie,

- § 5 ust. 12 - Rada przekroczyła kompetencje regulując kwestie określone w prawie wodnym i prawie ochrony środowiska,

- § 6 ust. 3 sformułowanie "zwierzęta nie udomowione" powinno odpowiadać definicji zawartej w art.4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002),

- § 6 ust. 7 regulacja jest już zawarta w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033),

- § 7 - Rada zamierzała uregulować wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, a następnie w pkt. 1 odniosła je do rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Kęsowo, czym przekroczyła delegację ustawową,

- § 9 ust. 2, 3, 4 - rada przekroczyła swe uprawnienia wyznaczając w uchwale miejsca składowania odpadów.

Rada Gminy Kęsowo, pomimo wskazań zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 41/2013 z 6 lutego 2013 r., ponownie błędnie określiła tereny i terminy przeprowadzenia deratyzacji.

W rozdziale VI "Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania" rada dokonała uregulowań przekraczających jej kompetencje. W ocenie organu nadzoru upoważnienie zawarte w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy zobowiązuje rady do wskazania konkretnych obszarów w obrębie właściwości gminy, które ze względów na realizowane tam funkcje lub inne okoliczności wymagają poddania ich obowiązkowi deratyzacji, a nie jak to uczyniono w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 do objęcia obowiązkiem praktycznie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kęsowo. Bez podstawy prawnej Rada Gminy Kęsowo obciążyła właścicieli nieruchomości kosztami deratyzacji w § 8 ust. 1. Rada gminy realizując postanowienie tego przepisu nie może wskazać w uchwale podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia deratyzacji. Norma kompetencyjna powołanego przepisu nie obejmuje upoważnienia do uregulowania przez radę kwestii nałożenia na podmioty prywatne takiego obowiązku (vide: wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 145/11, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 156/11). Nadto zdaniem orzecznictwa wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia nie może stanowić upoważnienia do regulowania przez radę gminy kwestii dotyczących ponoszenia kosztów deratyzacji (vide: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wr 424/07).

Ponadto rada nie określiła terminów przeprowadzenia deratyzacji, a określiła jedynie częstotliwość (raz na sześć miesięcy). Nieuprawnione jest także określenie przeprowadzenia deratyzacji "w miarę potrzeby" w odniesieniu do budynków jednorodzinnych.

Należy również zwrócić uwagę, iż zapis § 2 uchwały o utracie mocy uchwały nr XXXIII/150/2006 z 23 marca 2006 r. jest bezprzedmiotowy, gdyż z mocy prawa wszystkie gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2012 r.

Mając zatem na względzie powyższe w ocenie organu nadzoru Rada Gminy Kęsowo podejmując w dniu 21 marca 2013 r. uchwałę nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo, naruszyła w sposób istotny wskazane wyżej przepisy obowiązującego prawa. Jednocześnie fakt, iż organ nadzoru stwierdził niezgodność z prawem § 8, który stanowi rozdział VI regulaminu, przemawia za tym, aby stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w całości, bowiem oznacza to, iż Rada Gminy Kęsowo nie wypełniła upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością unieważnienia przedmiotowej uchwały jest fakt, iż niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego i została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r. poz. 1237. Weszła w życie 9 kwietnia 2013 r.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny należało orzec jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »