| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-23(9)/2013/13971/V/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie decyzji nr OPO-4210-23(9)/2013/13971/V/JPi Prezesa URE z dnia 29 lipca 2013 r dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Soda Polska CIECH S. A. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku
z 10 czerwca 2013 r., uzupełnionego pismami z 12 i 24 lipca 2013 r.
Soda Polska CIECH S. A.
z siedzibą w Inowrocławiu,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-283-21-27
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła nr WCC/1168/13971/W/OWA/2008/BH z 29 stycznia 2008 r. ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1144/13971/W/OWA/2008/BH z 29 stycznia 2008 r. ze zmianami., 13 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".

Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w jednostce kogeneracji zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen w taryfie dla ciepła dla jednostki kogeneracji obliczone zostały przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE, zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na postawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. Przedsiębiorstwo dla źródła ciepła, w którym ciepło wytwarzane jest w kogeneracji zastosowało uproszczony sposób kalkulacji cen, tj. zgodnie z § 13 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia taryfowego). Taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczych, ponieważ Przedsiębiorstwo w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłączania nowych odbiorców i nie przewiduje rozbudowy sieci ciepłowniczych. Jeśli wystapi taka potrzeba Przedsiebiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystapi o jej zatwierdzenie.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa oraz zgodnie z treścią ustaleń zawartych w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową -

w wysokości 10 zł dnia 6 czerwca 2013 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 00055003 6045

Jolanta Piasecka, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Soda Polska CIECH S. A.

ul. Fabryczna 4

88 - 101 Inowrocław

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-23(9)/2013/13971/V/JPi
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »