| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/403/2014 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378 ).
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu aktywizowania właścicieli nieruchomości nie będących przedsiębiorcami, do odnowy elewacji budynków, będących ich własnością, wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej "zwolnieniami od podatku od nieruchomości".
2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na okres jednego roku podatkowego, nieruchomości położone w centrum miasta Lipna przy: 1) ul. Piłsudskiego; 2) ul. Mickiewicza; 3) ul. Rapackiego; 4) ul. Kościuszki; 5) ul. Staszica; 6) ul. Wodnej; 7) ul. Mokrej; 8) ul. Kilińskiego; 9) ul. Wąskiej; 10) ul. Niecałej; 11) ul. 3-go Maja; 12) ul. Polnej; 13) Plac 11-go Listopada; 14) Plac Dekerta; w których to budynkach odnowione zostały w całości elewacje frontowe budynku.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Zwolnieniem mogą być objęte budynki 15 letnie i starsze. Przyjmuje się, że okres ten liczy się od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia wniosku o spełnieniu warunków uprawnionych do zwolnienia.
3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. l jest zgłoszenie przed przystąpieniem do prac zamiaru skorzystania ze zwolnienia na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz przedstawienie opisu i zakresu prac remontowych, a w szczególności kolorystyki elewacji i uzyskanie akceptacji Urzędu Miejskiego w Lipnie.
4. W celu udokumentowania dokonania remontu, o którym mowa w ust. 1 podatnik jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie informacji, stanowiącej załącznik nr 2, zawierającej: oświadczenie o wykonaniu prac wraz z ich zakresem i opisem oraz kserokopię faktur i rachunków potwierdzających dokonanie renowacji.
5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. l nie może przekroczyć podatku od nieruchomości, należnego za dany rok kalendarzowy oraz udokumentowanej kwoty poniesionych wydatków na renowację.
6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lipna do przekazywania Radzie Miejskiej Lipna sprawozdania ze zwolnień w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za każdy rok.
§ 4. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady

Maria Turska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/403/2014
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do nowej uchwały - elewacje
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/403/2014
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do nowej uchwały - elewacje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »