| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/373/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)[1]) w związku z art. 6 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) [2]

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NAST Ę PUJE:

§ 1. Przedszkole prowadzone przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, za każde dziecko, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2.

2. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się, jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczającego wymiar, o którym mowa w § 1.

§ 3. 1. Zwalnia się całkowicie z opłaty, określonej w § 2 ust. 1 za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu.

2. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 50% tej opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z rodziny.

§ 4. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 5. Zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami dziecka, a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1368).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Koszarski


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLII/373/14

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Organy prowadzące przedszkola publiczne, na podstawie art. 12 ww. ustawy, zostały zobowiązane do zmiany i dostosowania zapisów uchwał regulujących wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do zmienionych przepisów ustawowych, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Wobec powyższego, niniejszą uchwałą ustala się, że opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin dziennie od godziny 8.00 do godziny 13.00).

Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty rada gminy może również określić częściowe lub całkowite zwolnienia z w/w opłat. Przedłożony projekt uchwały zakłada, że nie pobiera się opłaty za dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu oraz przyznaje ulgę w wysokości 50% opłaty na drugie i kolejne dziecko z rodziny korzystającej z przedszkola.


[1]) Zmiana: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318; z r.2014, poz.379

[2]) Zmiana Dz.U. z r.2004 Nr 109, poz.1161; z r.2003 Nr 137, poz.1304; z r.2004 Nr 69, poz.624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z r.2005 Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020; z r.2003 Nr 137, poz.1304; z r.2005 Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104; z r.2006 Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z r.2007 Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 120, poz.818, Nr 115, poz.791, Nr 80, poz.542, Nr 181, poz.1292, Nr 180, poz.1280; z r.2008 Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 145, poz.917; z r.2009 Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458; z r.2008 Nr 145, poz.917, Nr 235, poz.1618; z r.2009 Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705; z r.2010 Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857; z r.2009 Nr 157, poz.1241; z r.2011 Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654; z r.2009 Nr 56, poz.458; z r.2011 Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz.887, Nr 139, poz.814; z r.2012, poz.941 i 979; z r.2011 Nr 205, poz.1206; z r.2012, poz.979; z r.2013, poz.827 i 1317 i 827; z r.2014, poz.7; z r.2013, poz.87; z r.2014, poz.290; z r.2013, poz.1650; z r.2014, poz.7 i 538 i 598 i 642

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »