| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2014 Prezydenta Grudziądza

z dnia 4 lipca 2014r.

w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), zawarto porozumienie pomiędzy: Gminą-Miastem Grudziądz reprezentowaną przez Pana Przemysława Ślusarskiego - Wiceprezydenta Grudziądza a Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez Pana Marka Szczepanowskiego - Starostę Grudziądzkiego.

§ 1. 1. Gmina-Miasto Grudziądz zapewnia objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grudziądzki.

2. Doradcy, których wykaz określa załącznik nr 1 sprawują opiekę metodyczną w stosunku do nauczycieli wykazanych w załączniku nr 2 niniejszego Porozumienia.

3. Do zadań doradcy sprawującego opiekę należy między innymi:

1) udzielanie porady metodycznej,

2) wspomaganie nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych,

3) opiniowanie pracy nauczyciela,

4) udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela, w tym szczególnie nauczycieli stażystów i kontraktowych,

5) organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych, kursów doskonalących, projektów edukacyjnych, seminariów,

6) opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli,

7) organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli,

8) przeprowadzenie WDN - szkolenia rady pedagogicznej nieodpłatnie jeden raz w roku szkolnym, w każdej szkole,

9) planowanie, organizowanie i badanie efektów kształcenia.

§ 2. Zmiana ilości nauczycieli objętych opieką metodyczną w okresie obowiązywania porozumienia wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 3. Za sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu.

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

2. Odpłatność za objęcie rocznym doradztwem jednego nauczyciela wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiątzłotych).

3. Roczna łączna należność za usługę wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych) (8 nauczycieli x 50 zł).

4. Połowę należności w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) należy wpłacić do 31 stycznia 2015 roku, natomiast pozostałą kwotę do 31 sierpnia 2015 roku na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, ul. Legionów 2 na konto szkoły - PKO BP SA Oddział Grudziądz 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495.

§ 5. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony.

§ 6. Zmiany do Porozumienia wprowadzone będą pisemnie w formie aneksu.

Wiceprezydent Grudziądza


Przemysław Ślusarski

Starosta Grudziądzki


Marek Szczepanowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia międzygminnego Nr OR.031.3.2014
Prezydenta Grudziądza
z dnia 4 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz doradców metodycznych


Załącznik Nr 2 do Porozumienia międzygminnego Nr OR.031.3.2014
Prezydenta Grudziądza
z dnia 4 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz nauczycieli

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »