reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Stolno

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody: Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16.542.972,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.589.287,97 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 18.132.259,97 zł, w tym dochody bieżące kwotę 16.617.885,39 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.514.374,58 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 18.228.240,78 zł tj. 100,53 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 16.713.865,34 zł tj. 100,58 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.514.375,44 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 23.420.488,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.326.691,95 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 24.747.179,95 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 15.525.096,14 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 9.222.083,81 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 23.789.062,99 zł tj. 96,13 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.756.146,98 zł tj. 95,05 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.032.916,01 zł, tj. 97,95 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł, która została uruchomiona w tej samej wysokości,

2) celową w wysokości 600.000,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00zł. - nie uruchomioną,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł w całości uruchomioną,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł - w całości rozdysponowaną.

4. Deficyt/Nadwyżka. Planowany na początku roku deficyt w kwocie 6.877.516,00 zł, w ciągu roku został zastąpiony deficytem w wysokości 6.614.919,98 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.827.355,32 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 866.656,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.787.564,66 zł. Za 2014 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.560.822,21 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.773.257,55 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.787.564,66 zł..

5. Przychody i rozchody. Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 8.086.924,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 7.324.327,98 zł i został zrealizowany w wysokości 7.305.611,43 zł z tytułu wolnych środków wysokości 2.496.972,66 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.808.638,77 zł, w tym na sfinansowanie projektów w części podlegających refundacji ze środków unijnych w wysokości 862.991,93 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.209.408,00 zł w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 709.408,00 zł i został zrealizowany w wysokości 695.372,58 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 9.627.169,00 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 9.222.083,81 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 9.032.916,01 zł tj. 97,95 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2014 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 8.573.386,00 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 7.854.604,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2014 r. wyniosło ogółem 7.722.444,80 zł, tj. 98,32 % planu po zmianach.

7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zostały uchwalone w wysokości 3.173.397,00 zł stanowiąc wydatki majątkowe. W ciągu 2014 roku wydatki te uległy zmniejszeniu do kwoty 1.954.431,43 zł, przy czym w ramach tej wielkości ustalone zostały wydatki bieżące w wysokości 113.112,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.841.319,43 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2014 r. wyniosło ogółem 1.907.009,08 zł tj. 97,57 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 65.689,65 zł tj. 58,07 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.841.319,43 zł tj. 100,00 % planu po zmianach. Na koniec 2014 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 97.834,10 zł wyniosło 93.012,43 zł tj. 95,07 % planu po zmianach, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 233.097,58 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 2.261.963,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.977.947,32 zł i został zrealizowany w wysokości 2.950.348,94 zł, stanowiącej 99,07 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 43.763,78 zł, z tego w kwocie 42.883,78 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 2.260,59 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 186,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 27.593,15 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 16.170,63 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 68.000,00 zł w ciągu 2014 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 61.000,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 61.140,50 zł stanowiącej 100,23 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 62.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł. W ciągu 2014 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały obniżone do kwoty 61.700,00 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii - zwiększone do kwoty 6.300,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 54.629,44 zł, stanowiącej 88,54 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 4.695,36 zł, stanowiącej 74,53 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadziły dochody. W 2014 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno - Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 9.270,24 zł, stanowiącej 82,66 % planu określonego w wysokości 11.215,20 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2014rok. Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 33 zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania. Wójt Gminy Stolno w 2014 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama