| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.358.965,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.758.965,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13.358.965,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.058.965,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) Emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.425.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 425.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.390.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.390.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 18.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 343.300,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 675.200,00 zł,

2) koszty - 675.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł ,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 39.375,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.375,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 55.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35.000,00 zł,

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00zł oraz wydatki w kwocie 16.000,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Michałowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 i poz. 1513.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »