| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.105.639,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 22.906.939,14 zł;

2) dochody majątkowe 198.700,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 24.305.639,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 22.906.939,14 zł;

2) wydatki majątkowe 1.398.700,00 zł.";

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 35.510,00 zł,

2) celową w wysokości 109.200,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł,

b) otwarte konkursy w kwocie 53.700,00 zł.";

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016.";

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 13. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.597.849,64 złotych".

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.200.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/21/2016
Rady Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/21/2016
Rady Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/21/2016
Rady Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/21/2016
Rady Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016 roku wynosił:

po stronie dochodów 23.100.660,14 zł

po stronie wydatków 24.300.660,14 zł

Dochody

Dział

750

Administracja publiczna

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 o kwotę 6.300,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.36.2016/51w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu państwa na 2016 rok.

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75095 o kwotę 29 806,00 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią zwrotu podatku VAT za 2011 rok.

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75101 o kwotę 9.526,00 zł w związku pismem z KBW w Bydgoszczy DBD-3101-5/16 zwiększajacym dotację na zakup urn wyborczych.

Dział

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75621 o kwotę 13.703,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 w sprawie podania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z pdof na 2016 rok.

Dział

758

Różne rozliczenia

Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 55.156,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 w sprawie podania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z pdof na 2016 rok.

Roczna kwota subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu w części oświatowej natomiast w pozostałych częsciach pozostała bez zmian.

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 o kwotę 800,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.36.2016/51w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu państwa na 2016 rok.

Wydatki

Dział

600

Transport i łączność

Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonać zmiany zadań inwestycyjnych: likwidacja zadań: "Rekultywacja drogi w Broniewie" , "Modernizacja dróg Radzicz-Machowo, ul. Kasztanowa w Dębowie", "Opracowanie dokumentacji na rewitalizację działki nr 397 i 400 w Sadkach" i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek", na którą pozyskiwane są środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego tytułem wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dokonać zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł

Dział

710

Działalność usługowa

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na potrzeby opłacenia Gminnej Komisji Urbanistycznej - umowy o dzieło.

Dział

750

Administracja publiczna

Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w kwocie 6.300,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.36.2016/51w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu państwa na 2016 rok

Dokonać przeniesienia planu wydatków z działu 600 na zwiększenie planu wydatków - obsługa kotłowni w rozdziale 75023.

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 481,63 zł w związku z opłatą dla firmy Deloitte odzyskiwanie (VAT) .

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75101 o kwotę 9.526,00 zł w związku pismem z KBW w Bydgoszczy DBD-3101-5/16 zwiększającym dotację na zakup urn wyborczych.

Dział

758

Różne rozliczenia

Dokonać zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 13.703,00 zł.

Dział

801

Oświata i wychowanie

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z pismem z GZOO nr 3026.1.2016.KU ws. zabezpieczenia wkładu własnego dla programu rządowego" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" oraz zabezpieczenia środków na szkolenia i przystosowania planu do obowiązującej klasyfikacji wydatków budżetowych.

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 55.156,00 zł w związku z zmniejszeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej.

Dział

851

Ochrona zdrowia

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wykonania badań lekarskich pracowników oraz usług związanych z obsługą kotłowni w świetlicy profilaktycznej w Radziczu.

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z pismem GOPS nr 3011.4.2016. Zmiany w rozdz. 85295 dotyczą wdrożenia programu 500+, w rozdziale 85212 przesunięcie kwot między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi, wynikającymi z przepisów BHP. W rozdziale 85219 przeniesienia między paragrafami dotyczą opłat ponoszonych na rzecz jst.

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 800,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.36.2016/51w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu państwa na 2016 rok oraz na podstawie wniosku z GOPS nr 3011.5.2016.

Dział

854

Edukacyjna opieka dla uczniów

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 324,37 zł w związku z częściowym zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonać zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Sadki".

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych z działu 600 na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych na całoroczne utrzymanie i eksploatację wynikającą z użytkowania świetlic wiejskich .

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4.979,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 4.979,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 23.105.639,14 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 24.305.639,14 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Gajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »