| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/112/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 10 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 16 923 630,25 zł:

1) dochody bieżące: 15 339 114,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 16 728 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 584 516 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 17 355 978,15 zł,

1) wydatki bieżące: 14 172 220,72 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10 068 515,98 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 077 932,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3 988 583,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 332 150 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 585 787,74 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 60 075 zł,

e) obsługa długu: 127 692 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 183 757,43 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3 183 757,43 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 518 829,15 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie 432.347,90 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121 234,90 zł, oraz pożyczką na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311 113 zł".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.085,74 zł, w tym:

a) na zadania bieżące 55.085,74 zł;

b) na zadania inwestycyjne 20.000 zł.

2) celowe w wysokości 30.382 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe."

4) § 4.1 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 491 391,09 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 059 043,19 zł, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.";

8) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 311 133 zł."

9) § 16 otrzymuje brzmienie:
" § 16. 1c) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 311 133 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Urząd Gminy Książki - dochody


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Urząd Gminy Książki - wydatki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/112/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celową z budżetu gminy w 2016 roku.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/112/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 16.923.630,25 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 265.994,34 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 277 zł dotyczące wpływów z usług.

Dział 750 Administracja publiczna przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000 zł dotyczące odsetek od zaległości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 300 zł dotyczące wynajmu pomieszczeń OSP Książki 100 zł, OSP Osieczek 200 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotyczące opłaty skarbowej oraz zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 1.100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planowanej dotacji dotyczącej realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku o kwotę 2.004,66 zł /na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/ zmniejszenie planowanych odsetek od rachunków bankowych o kwotę 4.867 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 690 zł, dotyczące otrzymanego odszkodowania za przepięcia elektryczne na przepompowni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 400 zł z tytułu wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łopatki 300 zł, świetlicy wiejskiej Zaskocz 100 zł.

2. Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planowanej dotacji na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie o kwotę 10.250 zł, zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej nr 070456C - ul. Spacerowa w Książkach o kwotę 311.113 zł. Powyższe zmniejszenie stanowi zwiększenie środków w 2017 roku, zadanie planowane we wniosku o płatność w styczniu 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Blizienku o kwotę 53.648 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji dotyczącej realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku o kwotę 16 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 17.355.978,15 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 45.118,66 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnej na remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie, o kwotę zmniejszenia wynikającego z dotacji to jest 10.250 zł, zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w Blizienku o kwotę 14.000 zł /10.000 zł i 4.000 zł/, zwiększenie wydatków bieżących na remont drogi w Blizienku o kwotę 6.000 zł /łącznie dodatkowe środki dla sołectwa Blizienko 20.000 zł, zgodnie z wolą zebrania wiejskiego odbytego w dniu 3 czerwca 2016 r./.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 300 zł dotyczące OSP Książki i OSP Osieczek, oraz zwiększenie środków dla OSP Blizienko o kwotę 5.000 zł. /zgodnie z wolą zebrania wiejskiego odbytego w dniu 3 czerwca 2016 r./

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 1.020,66 zł, z wolnych środków roku bieżącego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w zakupach na świetlicy wiejskiej w Łopatkach /kwota 300 zł, i świetlicy wiejskiej Zaskocz /100 zł/, oraz zwiększenie o kwotę 28.648 zł ze środków sołectwa Blizienko, zgodnie z wolą zebrania wiejskiego odbytego w dniu 3 czerwca 2016 r. /rozdział 92109 - 23.648 zł, 92120 - 3.000 zł, 92195 - 2.000 zł/

Zwiększenie deficytu w kwocie 311.113 zł zostaje pokryte zaciąganą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /kwota wynikająca z przychodów/.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »