| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Osie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem:

a) usługi e-formularza dostępnego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP pod adresem http://www.epuap.gov.pl;

b) pisma ogólnego do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Osie dostępnej pod adresem http://www.epuap.gov.pl, w następujących formatach: xml, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xps;

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej są zgodne
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;

3) deklaracje opatrywane są w każdym przypadku jedną z form podpisu i zabezpieczenia:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/178/13 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3372).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Waśkowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/102/16
Rady Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawodawca w myśl art. 6m. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisem art. 6n. 1 Rada Gminy określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera wszystkie istotne elementy wskazane w ustawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »