Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Białostockiego

z dnia 14 grudnia 2009r.

zawarte w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy STAROSTĄ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - mgr inż. Wiesławem Puszem zwanym dalej "POWIERZAJĄCYM", a NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA Waliły mgr inż. Krzysztofem Bozikiem zwanym dalej "PRZYJMUJĄCYM"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach /Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm./ ustala się, co następuje:
§ 1.
1) Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie działania stron.
2) Załącznikiem Nr 1 do porozumienia jest wykaz wsi z powierzchnią leśną objętą nadzorem, wynikającą z ewidencji gruntów.
§ 2.
Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:
1) lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:
a) przepisy ustawy o lasach,
b) uproszczone plany urządzania lasu, inwentaryzację stanu lasu,
c) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych
2) wydawanie właścicielom lasów poleceń w trybie decyzji administracyjnych w I instancji i następczej kontroli wykonania obowiązku wynikającego z decyzji w sprawach określonych przez:
a) art. 9 ust. 2 ustawy o lasach, dotyczący ochrony lasów
b) art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dotyczący ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych do 10 ha powierzchni,
c) art. 24 ustawy o lasach, dotyczący obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
3) wysyłanie upomnień do zobowiązanych w przypadku nie wykonania zadań i obowiązków określonych w decyzjach, prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień oraz wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
4) cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna / Dz. U. Nr 36 poz. 201 ze zm./
§ 3.
Porozumienie upoważnia Przyjmującego do wydawania decyzji w I-ej instancji oraz do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Powierzającego w zakresie regulowanym § 2 niniejszego porozumienia.
§ 4.
Przyjmujący będzie składał kwartalnie Powierzającemu na piśmie informacje i sprawozdania o wykonaniu powierzonych zadań.
§ 5.
1) Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2) Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
1) Koszty pełnionego nadzoru ustala się na kwotę 9,50 zł (brutto) w skali roku na 1 hektar powierzchni leśnej objętej nadzorem.
2) Przekazanie środków finansowych w 4 równych ratach będzie następować w ostatnim miesiącu każdego kwartału.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8.
Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Nadleśniczego i cztery egzemplarze dla Starosty Powiatu Białostockiego.
§ 9.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły

mgr inż. Krzysztof Bozik
Starosta Powiatu Białostockiego

mgr inż. Wiesław Pusz
Załącznik do Porozumienia
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 14.12.2009 r. (Waliły)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe