Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/124/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.1 i2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1)Zwiększeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 188.117 zł., w tym :

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)Zwiększeniu planu wydatków budżetowych ogółem kwotę 435.725 zł., w tym :

2)Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę - 247.608 zł., w tym :

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1)Dochody budżetu gminy ogółem: - 6.118.032 zł. w tym :

- wydatki bieżące - 5.521.278 zł.

- wydatki majątkowe - 1.221.404 zł.

2)Deficyt budżetu gminy w kwocie 624.650 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe