Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/209/10 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 31 482 587 zł
- plan wydatków - 32 751 769 zł
§ 12. Deficyt budżetu gminy zwiększony o kwotę 548 675 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 548 675 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 075 645,00 0,00 14 671,00 12 090 316,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 136 060,00 0,00 14 671,00 150 731,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 14 671,00 14 671,00
758 Różne rozliczenia 7 476 096,00 0,00 94 747,00 7 570 843,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 016 327,00 0,00 94 747,00 5 111 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 016 327,00 0,00 94 747,00 5 111 074,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 770,00 0,00 569 000,00 592 770,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 569 000,00 569 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 569 000,00 569 000,00
bieżące razem: 24 356 256,00 0,00 678 418,00 25 034 674,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 2
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 994 876,00 0,00 247 350,00 5 242 226,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  344 876,00 0,00 0,00 344 876,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 650 000,00 0,00 247 350,00 4 897 350,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 0,00 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 650 000,00 0,00 247 350,00 4 897 350,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0,00 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
majątkowe razem: 4 994 876,00 0,00 1 453 037,00 6 447 913,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  344 876,00 0,00 1 205 687,00 1 550 563,00
Ogółem: 29 351 132,00 0,00 2 131 455,00 31 482 587,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  344 876,00 0,00 1 205 687,00 1 550 563,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 0,00 60 000,00
01095 Pozostała działalność 60 000,00 0,00 60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00
Przebudowa sieci wodociągów wiejskich w Gminie Choroszcz 60 000,00 0,00 60 000,00
Dochody własne jst 60 000,00 0,00 60 000,00
600 Transport i łączność 2 639 800,00 374 094,00 3 013 894,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 450 000,00 0,00 450 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00
Przebudowa drogi w Rogowie - etap II 450 000,00 0,00 450 000,00
Dochody własne jst 450 000,00 0,00 450 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 189 800,00 374 094,00 2 563 894,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 189 800,00 374 094,00 2 563 894,00
Budowa dróg na os. Jana Pawła II w Choroszczy 860 000,00 0,00 860 000,00
Dochody własne jst 860 000,00 0,00 860 000,00
Budowa ul. Sportowej w Choroszczy 60 000,00 0,00 60 000,00
Dochody własne jst 60 000,00 0,00 60 000,00
Dokumentacja na drogi we wsiach Ruszczany, Kościuki 37 800,00 0,00 37 800,00
Dochody własne jst 37 800,00 0,00 37 800,00
Odwodnienie drogi we wsi Dzikie 125 000,00 0,00 125 000,00
Dochody własne jst 125 000,00 0,00 125 000,00
Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy 0,00 40 000,00 40 000,00
Dochody własne jst 0,00 40 000,00 40 000,00
Przebudowa dróg w miejscowości Żółtki 0,00 10 444,00 10 444,00
Dochody własne jst 0,00 10 444,00 10 444,00
Przebudowa Rynku 11 Listopada 0,00 21 350,00 21 350,00
Dochody własne jst 0,00 21 350,00 21 350,00
Strona 1 z 4
Przebudowa ul. 3 Maja w Choroszczy 650 000,00 0,00 650 000,00
Dochody własne jst 650 000,00 0,00 650 000,00
Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy 0,00 202 300,00 202 300,00
Dochody własne jst 0,00 202 300,00 202 300,00
Rekultywacja dróg w Gminie Choroszcz 50 000,00 100 000,00 150 000,00
Dochody własne jst 50 000,00 100 000,00 150 000,00
Utwardzenie drogi do cmentarza w Choroszczy 107 000,00 0,00 107 000,00
Dochody własne jst 107 000,00 0,00 107 000,00
Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach 300 000,00 0,00 300 000,00
Dochody własne jst 300 000,00 0,00 300 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 513 520,00 129 491,00 643 011,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 100 000,00 300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 100 000,00 300 000,00
Wykup gruntów 200 000,00 100 000,00 300 000,00
Dochody własne jst 200 000,00 100 000,00 300 000,00
70095 Pozostała działalność 313 520,00 29 491,00 343 011,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 600,00 0,00 211 600,00
Remont pomieszczeń w budynku MGCK w Choroszczy 95 500,00 0,00 95 500,00
Dochody własne jst 95 500,00 0,00 95 500,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Konowałach 116 100,00 0,00 116 100,00
Dochody własne jst 23 220,00 0,00 23 220,00
Kredyty i pożyczki 92 880,00 0,00 92 880,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 920,00 29 491,00 131 411,00
Odnowa miejscowości Oliszki 101 920,00 - 101 920,00 0,00
Dochody własne jst 101 920,00 - 101 920,00 0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centum kulturalno - rekreacyjnego wsi 0,00 131 411,00 131 411,00
Dochody własne jst 0,00 131 411,00 131 411,00
750 Administracja publiczna 7 000,00 0,00 7 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 0,00 7 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 7 000,00
Strona 2 z 4
Zakup niszczarki 7 000,00 0,00 7 000,00
Dochody własne jst 7 000,00 0,00 7 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 500,00 0,00 41 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 41 500,00 0,00 41 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 0,00 41 500,00
Utwardzenie placu OSP w Choroszczy 41 500,00 0,00 41 500,00
Dochody własne jst 41 500,00 0,00 41 500,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 23 032,00 23 032,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 8 540,00 8 540,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 540,00 8 540,00
Projekt koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy 0,00 8 540,00 8 540,00
Dochody własne jst 0,00 8 540,00 8 540,00
80104 Przedszkola 0,00 14 492,00 14 492,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy 0,00 0,00 0,00
Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 492,00 14 492,00
Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy 0,00 14 492,00 14 492,00
Dochody własne jst 0,00 14 492,00 14 492,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 637 047,00 3 047 172,00 4 684 219,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 402 047,00 3 041 172,00 4 443 219,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 26 230,00 726 230,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Choroszczy 700 000,00 0,00 700 000,00
Dochody własne jst 700 000,00 0,00 700 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej w Choroszczy 0,00 26 230,00 26 230,00
Dochody własne jst 0,00 26 230,00 26 230,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0,00 1 205 687,00 1 205 687,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 047,00 1 809 255,00 2 511 302,00
Strona 3 z 4
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze 0,00 1 809 255,00 1 809 255,00
Dochody własne jst 0,00 1 809 255,00 1 809 255,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki 702 047,00 0,00 702 047,00
Dochody własne jst 702 047,00 0,00 702 047,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 0,00 200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego 200 000,00 0,00 200 000,00
Dochody własne jst 200 000,00 0,00 200 000,00
90095 Pozostała działalność 35 000,00 6 000,00 41 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00
Dokumentacja na zbiornik retencyjny w Choroszczy 0,00 6 000,00 6 000,00
Dochody własne jst 0,00 6 000,00 6 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie 35 000,00 0,00 35 000,00
Dochody własne jst 35 000,00 0,00 35 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 868,00 0,00 11 868,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 11 868,00 0,00 11 868,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 868,00 0,00 11 868,00
Zakup placu zabaw do wsi Łyski 11 868,00 0,00 11 868,00
Dochody własne jst 11 868,00 0,00 11 868,00
926 Kultura fizyczna i sport 916 116,00 0,00 916 116,00
92601 Obiekty sportowe 916 116,00 0,00 916 116,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 916 116,00 0,00 916 116,00
Budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Choroszczy 890 000,00 0,00 890 000,00
Dochody własne jst 890 000,00 0,00 890 000,00
Budowa boisk wiejskich 26 116,00 0,00 26 116,00
Dochody własne jst 26 116,00 0,00 26 116,00
Razem 5 826 851,00 3 573 789,00 9 400 640,00
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013
1. 900 90095 6058
6059
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie 310 760 7 625 7 625 A.
B.
C.
295 510
Ogółem 310 760 7 625 7 625 295 510
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
1.1 Program: PROW 2007-2013 Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pełniącego rolę centrum kulturalno - rekreacyjnego wsi
Oś4.1. Leader
Działanie: 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 59 700-70095 § 6058
§ 6059
341 108 131 411 209 697 341 108 131 411 131 411 209 697* 209 697
z tego: 2010r. 341 108 131 411 209 697 341 108 131 411 131 411 209 697 209 697
2011 r.
1.2 Program: PROW 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej wmiejscowości Żółtki gm. Choroszcz
Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 46 900-90001§ 6058
§ 6059
1 959 912 754 225 1 205 687 1 907 734 702 047 702 047 1 205 687 1 205 687
Z tego : 2008 r. 38 942 38 942
2009r. 13 236 13 236
2010 r. 1 907 734 702 047 1 205 687 1 907 734 702 047 702 047 1 205 687 1 205 687
2011 r.
1.3 Program: Infrastruktura i środowisko Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi. Budowa parkingu i wiaty w Śliwnie
Oś priorytetowa V: Odnowa przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowania różnorodności gatunkowej
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 51 900-90095§ 6058
§ 6059
310 760 76 577 234 183 7 625 7 625 7 625
z tego: 2009r. 7 625 7 625
2010 r. 7 625 7 625 7 625 7 625 7 625
2011 r. 295 510 61 327 234 183
1.4 Program: PROW 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze
Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 46 4 690 774 1 809 255 2 881 519 4 690 774 1 809 255 1 809 255 2 881 519* 2 881 519
z tego: 2010r. 4 690 774 1 809 255 2 881 519 4 690 774 1 809 255 1 809 255 2 881 519 2 881 519
2011 r.
2012 r.
1.5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy
Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury społecznej
Działanie: 6.1. Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 75 205 617 30 844 174 773 96 604 14 492 14 492 82 112* 82 112
z tego: 2008r. 109 013 16 352 92 661 - - - - -
2009 r. - - - - - - - -
2010 r. 96 604 14 492 82 112 96 604 14 492 14 492 82 112 82 112
1.6 Program: Innowacyjna gospodarka Narwiański Internet równych szans
Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-Inclusion
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 10 853-85395§ 4308
§ 4218
548 940 82 341 466 599 12 000 1 800 1 800 10 200* 10 200
z tego: 2010r. 12 000 1 800 10 200 12 000 1 800 1 800 10 200 10 200
2011 r. 386 660 57 999 328 661
2012 r. 150 280 22 542 127 738
1 Wydatki majątkowe razem: 7 508 171 2 802 312 4 705 859 7 043 845 2 664 830 2 664 830 4 379 015 4 379 015
2 Wydatki bieżące razem: x - 548 940 82 341 466 599 12 000 1 800 1 800 10 200 10 200
Ogółem (1+2) x
8 057 111 2 884 653 5 172 458 7 055 845 2 666 630

2 666 630 4 389 215


4 389 215
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 3 881 524
1. Kredyty § 952 3 332 849
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 548 675
Rozchody ogółem: 2 612 342
1. Spłaty kredytów § 992 1 533 270
2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 992 199 795
3. Spłaty pożyczek § 992 14 400
4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 344 877 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 520 000
§ 963 864 877
5. Udzielone pożyczki § 991 0
6. Lokaty § 994 0
7. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r.
L.p. Dotacje
Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedm. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiot Przedm.
1. Powiat Białostocki 493 800 Usługi opiekuńcze 30 000
2 Gmina Dobrzyniewo Duże 1 300 Promocja badmintona 70 000
3 Przedszkola 57 100 Obiekty zabytkowe 30 000
4 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy 1 331 000
5 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy 564 000
6 Miasto Białystok 417 408
Suma 2 994 608 969 608 1 895 000 130 000
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Koszty Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata do budżetu
dotacje
z budżetu
w tym:
§ 265 na inwestycje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy -89 219 1 649 780 1 331 000 1 331 000 - 1 649 780 -89 219 x
Ogółem -89 219 1 649 780 1 331 000 1 331 000 - 1 649 780 -89 219 -
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody*
ogółem
Wydatki
ogółem
Stan środków obrotowych** na koniec roku
1 2 3 4 5 6
1. Szkoły podstawowe (dz.801 rozdz. 80101) 4 166 20 000 24 166 0
2. Gimnazjum (dz. 801 rozdz. 80110) 1 111 7 000 8 111 0
Ogółem 5 277 27 000 32 277 0
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
Objaśnienia
Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:
- podpisaniem umowy o przyznanie pomocy Nr 00031-6921-UM1000077/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PRW na lata 2007-2013 na realizację operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtki gm. Choroszcz - 1 205 687 zł
- likwidacją GFOŚiGW - 14 671 zł - środki te przeznaczono na ochronę środowiska,
- zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2010 - 94 747 zł - środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych: 1. SP Choroszcz - § 4010 - 20 120 zł, § 4110 - 4 000 zł, 2. SP Kruszewo - § 4010 - 8 000 zł, § 4110 - 1 000 zł 3. SP Rogowo - § 4010 - 5 000 zł, § 4110 - 800 zł 4. SP Złotoria - § 4010 - 5 000 zł, § 4110 - 800 zł, § 4218 - 5 000 zł, § 4308 - 5 000 zł, 5. Gimnazjum - § 4010 - 30 000 zł, § 4110 - 4 000 zł, 6. Liceum - § 4010 - 1 147 zł, 7. projekt koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy - 4 880 zł.
Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 816 350 zł:
- 569 000 zł - zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2010 r.
- 247 350 zł - odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogę krajową Nr 8 
Uzyskano również wolne środki z rozliczenia budżetu za 2009 r. w wysokości 548 675 zł. Środki te przeznaczono na: 1. parking przy ul. Sportowej w Choroszczy - 40 000 zł 2. przebudowę dróg w miejscowości Żółtki - 10 444 zł 3. przebudowę Rynku 11-go Listopada - 21 350 zł 4. przebudowę ul. Piaskowej w Choroszczy - 202 300 zł 5. rekultywację dróg w Gminie Choroszcz - 100 000 zł 6. wykup gruntów - 100 000 zł 7. remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach… - 29 491 zł 8. projekt koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy - 3 660 zł 9. modernizację Przedszkola Samorządowego w Choroszczy -14 492 zł 10. kanalizację sanitarną w ul. Piaskowej w Choroszczy - 26 230 zł 11. budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach - 809 255 zł ( 1 000 000 zł przesunięto z dotacji dla Dobrzyniewa Dużego) 12. dokumentację na zbiornik retencyjny w Choroszczy - 6 000 zł 13. realizację projektu -Narwiański Internet równych szans" - 1 800 zł 14. wynagrodzenia w Liceum - 3 zł
Ponadto zmniejszono plan wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 3 800 zł i środki te przeznaczono na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na przeprowadzenie przesiewowych badań wzroku i słuchu.
Dokonano również przesunięcia środków z wydatków bieżących na drogi gminne na dotację Gminie Dobrzyniewo Duże z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Dobrzyniewo Duże inwestycji pn. "Przebudowa drogi Fasty - Kol. Porosły" z przeznaczeniem na odcinek drogowy na terenie Gminy Choroszcz - 1 300 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe