Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/259/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy i miasta Goniądz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159 poz. 1547, z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 167 poz. 1760, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766, z 2008r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009r. Nr 213 poz. 1651, Nr 213 poz. 1652) na wniosek Burmistrza Goniądza Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. . Zmienia się załącznik do uchwały Nr XLII/214/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lipca 2002r. zmieniony uchwałą Nr XLVI/198/06 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 sierpnia 2006r., który po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie :

Okręg wyborczy
Nr


Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

m. Goniądz ulice: Bednarska, Demokratyczna, Konstytucji 3 Maja, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Rybacka, Słowackiego.

1

2

m. Goniądz ulice: Dolistowska, Gęsia, Grodzieńska, Jadźwingowska, Jagiellońska, Kąpielowa, Majora Węgielnego, Nadbiebrzańska, Polna, Sadowa, Spółdzielcza, Szkolna, Świętej Rozalii, Wojska Polskiego.

1

3

m. Goniądz ulice: Kościuszki, Plac 11 Listopada, Stary Rynek.

1

4

m. Goniądz ulice: Mickiewicza, Mostowa, Nowy Świat, Piotra z Goniądza, Podgórna, Słoneczna, Społeczna, Szpitalna, Wincentego Witosa.

1

5

m. Goniądz bloki Spółdzielni Mieszkaniowej: 26, 28, 30,3 2, 34, 34A, 34B.

1

6

miejscowości: Łazy, Szafranki, Wojtówstwo.

1

7

miejscowości: Dawidowizna, Doły, Mierkienniki.

1

8

miejscowości: Klewianka.

1

9

miejscowości: Białosuknia, Piwowary.

1

10

miejscowości: Smogorówka Dolistowska, Wroceń.

1

11

miejscowości: Krzecze, Smogorówka Goniądzka.

1

12

miejscowości: Budne, Osowiec-Twierdza, Płochowo, Wólka Piaseczna.

1

13

miejscowości: Osowiec.

1

14

miejscowości: Downary, Downary Plac, Olszowa Droga, Owieczki.

1

15

miejscowości: Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Uścianek.

1

§ 2. Uchwałę należy przekazać: Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku i Wojewodzie Podlaskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe