Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/219/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, określający zasady i tryb ich przeprowadzenia.

§ 2. Regulamin konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/219/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Regulamin konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tytuł I.
Przepisy ogólne

§ 1. W konsultacjach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą brać udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł II.
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji

§ 2. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka w formie zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie.

§ 4. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu miasta.

Tytuł III.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 5. 1. Konsultacje społeczne rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) wysłuchanie publiczne,

3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej miasta publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Tytuł IV.
Wyniki konsultacji społecznych

§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi podaje się do wiadomości na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Hajnówka w danej sprawie.

§ 8. Wyniki konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 9. Konsultacje społeczne rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe