Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/222/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze gminy Dziadkowice obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 oraz Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się podział Gminy Dziadkowice na stałe obwody głosowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/222/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Podział Gminy Dziadkowice na stałe obwody głosowania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe