Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych własnych o kwotę 406 230 zł w tym:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 250 000 zł

/bieżące utrzymanie dróg/

2)Dział 600 rozdział 60016 § 4300 -100 000 zł

/bieżące utrzymanie dróg - praca równiarki i odśnieżanie/

3)Dział 801 rozdział 80101 § 6050 - 56 230 zł

/ogrodzenie Sz. P. w Wygodzie - prace dodatkowe na wykonanie bramy wjazdowej oraz wykonanie barierek ochronnych, budowa oczyszczalni przy Sz. P. w Pniewie 44 000 zł/

§ 2. Załącznik Nr 2 wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok do uchwały Nr XXXII/236/09 z dnia 14 grudnia w 2010 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 21 518 872 zł

Wydatki ogółem - 27 390 595 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 5 871 723 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową budżetową z lat ubiegłych w wysokości 406 230 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 5 465 493 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Łada

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/269/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/269/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 17 maja 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan przychodów i rozchodów na 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe