Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/10 Wójta Gminy Przytuły

z dnia 14 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) i § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/123/09 Rady Gminy w Przytułach z dnia 30 grudnia 2009 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1)Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 143.626 zł. ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2)Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 146.626 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1)Dochody budżetowe ogółem: 6.221.598 zł

a) dochody bieżące 6.196.598 zł;

b) dochody majątkowe 25.000 zł.

2)Wydatki budżetowe ogółem: 8.704.598 zł;

a) wydatki bieżące 4.837.629 zł;

b) wydatki majątkowe 3.866.969 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/10
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 14 maja 2010 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota

Wtym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst(zlecone)

Zadania realizowane na mocy porozumieńz org. adm. rządowej

Zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

143.626

143.626

-

-

01095

Pozostała działalność

143.626

143.626

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

143.626

143.626

-

-

Razem :

143.626

143.626

-

-

Zmiany w budżecie - zwiększenie planu dochodów wynika z przyznanej kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.


Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/10
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 14 maja 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Wtym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst(zlecone)

Zadania realizowane na mocy porozumień z org. adm. rządowej

Zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

143.626

-

143.626

-

-

01095

Pozostała działalność

143.626

-

143.626

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 150

-

1 150

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.666

-

1.666

-

-

4430

Różne opłaty i składki

140.810

-

140.810

-

-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.000

-

-

-

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000

-

-

-

-

3030

Różne wydatki na rzecz os.fiz.

3.000

-

-

-

-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

87

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.913

-

-

-

Razem

146.626

3.000

143.626

-

-


Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe