Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/152/10 Rady Gminy Poświętne

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załaczniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 roku w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w załaczniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 460.000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 849.885 zł.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej uchwały.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 10.350.181 zł;
2) plan wydatków ogółem: 10.810.181 zł;
3) deficyt budżetu w wysokości 460.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 460.000 zł.
§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budzetu w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/152/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.doc

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe