Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/486/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży zwierząt - od wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) konie - 15,00 zł

b) bydło, jałowizna, źrebięta - 10,00 zł

c) trzoda powyżej 50 kg, cielęta - 6,00 zł

d) trzoda do 50 kg, owce, kozy - 5,00 zł

e) prosięta - 4,00 zł

f) inne zwierzęta - 2,00 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

a) artykułów spożywczych (jaja, mleko, inne) z własnej produkcji - 3,00 zł

b) artykułów spożywczych nie z własnej produkcji - 5,00 zł

c) artykułów przemysłowych - 5,00 zł

d) wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych - 10,00 zł

3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:

a) z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 11,00 zł

b) z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł

c) z samochodu osobowego, przyczepki, z campingu - 10,00 zł

d) z samochodu osobowego z przyczepką - 12,00 zł

e) z samochodu o ładowności do 1 t. włącznie - 20,00 zł

f) z samochodu o ładowności od 1-5 t. włącznie - 25,00 zł

g) z samochodu o ładowności powyżej 5 t. - 35,00 zł

h) z platformy, przyczepy, innych pojazdów - 22,00 zł

i) sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności

- do 1 tony włącznie - 25,00 zł

- powyżej 1 tony - 40,00 zł

4) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spod namiotów: (opłata za jeden namiot, w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się)

a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł

b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m2 - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni - 3,00 zł

5) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia: ze stołu, stojaka, placu

a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 6,00 zł

b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m2 - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni - 2,00 zł

6) przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych:

a) samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy - 15,00 zł

b) motocykla, pojazdu typu quad - 10,00 zł

c) samochodu dostawczego (typu bus) - 15,00 zł

d) samochodu ciężarowego, autobusu - 22,00 zł

e) pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki) - 30,00 zł

f) innego pojazdu (np. skutera, motoroweru, motorynki) - 5,00 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Włodzimierz Marczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe