reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 263/10 Wójta Gminy Czyże z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz §12 ust.3 Uchwały Nr XXVI/123/09 Rady Gminy Czyże zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 400 zł - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów - 6 032 446 zł z tego:

a) bieżące - 4 902 586zł

b) majątkowe - 1 129 860 zł

2) Plan wydatków - 7 005 271 zł z tego:

a) bieżące - 4 788 884 zł

b) majątkowe - 2 216 387 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 972 825 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 736 183 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokośći 236 642 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 263/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 września 2010 r.

Zmiany w planie

Tabela Nr 1. Zmiany w planie dochodów

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

553 700,00

400,00

554 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

400,00

5 400,00

zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000,00

400,00

1 400,00

Razem:

6 032 046,00

400,00

6 032 446,00

Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-265/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 400 zł.

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

605 800,00

10 000,00

615 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

362 800,00

10 000,00

372 800,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 000,00

10 000,00

98 000,00

750

Administracja publiczna

879 118,00

1 400,00

880 518,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

676 663,00

1 400,00

678 063,00

własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67 238,00

- 1 344,00

65 894,00

własne

4410

Podróże służbowe krajowe

12 000,00

1 400,00

13 400,00

własne

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 100,00

1 344,00

13 444,00

758

Różne rozliczenia

17 000,00

- 12 000,00

5 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17 000,00

- 12 000,00

5 000,00

własne

4810

Rezerwy

17 000,00

- 12 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 736 383,00

0,00

1 736 383,00

80101

Szkoły podstawowe

1 229 899,00

1 500,00

1 231 399,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

2 000,00

8 000,00

własne

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500,00

- 500,00

1 000,00

80110

Gimnazja

208 722,00

- 1 500,00

207 222,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

własne

4430

Różne opłaty i składki

500,00

- 500,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

34 200,00

0,00

34 200,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000,00

0,00

30 000,00

własne

3110

Świadczenia społeczne

300,00

- 300,00

0,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 600,00

1 000,00

5 600,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

400,00

15 400,00

własne

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 900,00

100,00

własne

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,00

- 200,00

0,00

852

Pomoc społeczna

617 700,00

400,00

618 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

400,00

1 400,00

zlecone

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000,00

400,00

1 400,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

592 890,00

600,00

593 490,00

90095

Pozostała działalność

213 573,00

600,00

214 173,00

własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

740,00

600,00

1 340,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

501 236,00

0,00

501 236,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

467 864,00

0,00

467 864,00

własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 500,00

2 500,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

Razem:

7 004 871,00

400,00

7 005 271,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

- dział 600- zwiększono plan wydatków o 10 000 zł na zakup pospółki

- dział 750 - zwiększono się plan wydatków na krajowe podróże służbowe o 1400 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami,

- dział 758 uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 12 000 zł na uzupełnienie planu wydatków w dziale 600, 750 i 900,

- dział 801,851,921 dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując do faktycznych potrzeb,

- dział 852 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 600 zł na opłacenie składek na fundusz pracy od pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na prace interwencyjne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama