Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/132/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1459; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć, określoną w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 3. Ustala się następujące wysokości obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy:

Lp.

Stanowisko - typ (rodzaj szkoły)

Wysokość obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

1.

Dyrektor Zespołu Szkół

12

2.

Wicedyrektor Zespołu Szkół

4

3.

Kierownik szkoły filialnej

1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe