Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/212/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 344 025 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 109 569 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 344 025 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwtę: 109 569 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 134 021 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 371 067 zł plan wydatków wynosi: 29 510 067 zł

§ 4. 1. Przyjmuje się ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011" - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4a ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" do uchwały Nr XXXVII/190/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Józef Stanisław Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/212/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody- porozumienia, własne i zlecone.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/212/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/212/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2010r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/212/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe