Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/318/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna Białostocka lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadającym Gminie Czarna Białostocka lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do udzielenia tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

2) jednostce podległej, wierzycielu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy Czarna Białostocka, w tym Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,

3) organie uprawnionym - rozumie się przez to Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz kierowników jednostek podległych Gminie Czarna Białostocka,

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a także spółkę cywilną,

5) należności - rozumie się przez to należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Czarna Białostocka lub jej jednostkom podległym,

6) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o umorzeniu lub zastosowaniu innej ulgi, o której mowa w uchwale.

Rozdział 2.
ZASADY UMARZANIA NALEŻNOŚCI I UDZIELANIA ULG

§ 3. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorstwa prowadzonego przez innego przedsiębiorcę majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie należności,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku,

3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika będącego osobą fizyczną, a w szczególności jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe albo wyższe od kwoty należności lub należność okazałaby się nieściągalna,

5) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu jednostek podległych Gminie Czarna Białostocka.

3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 7 dni pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Organ uprawniony zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

5. Umorzenie może nastąpić z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).

6. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 2 pkt 5 uchwały, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

7. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części należności, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Czarna Białostocka.

2. Okres odroczenia terminu zapłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

5. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności,

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

6. Uprawniony organ może zmienić swoje rozstrzygnięcie o umorzeniu lub udzielaniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłacie okazały się fałszywe, lub rozstrzygnięcie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę przyznania ulgi.

§ 5. 1. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

2. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach określonych w § 3 ust.1 pkt 5, właściwy organ uprawniony może umorzyć należność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 3 i § 4, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L Nr 379 z 28.12.2006).

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

4. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Rozdział 3.
ORGANY UPRAWNIONE DO UMARZANIA NALEŻNOŚCI I UDZIELANIA ULG

§ 6. 1. Do umarzania należności i udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Czarnej Białostockiej, jeżeli wartość należności nie przewyższa kwoty 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Burmistrz Czarnej Białostockiej może udzielić kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy Czarna Białostocka pełnomocnictwa do umarzania należności oraz udzielania ulg, jeżeli wartość należności nie przewyższa kwoty 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się wartość należności łącznie z odsetkami za zwłokę oraz innymi należnościami ubocznymi.

§ 7. Organ właściwy do umarzania należności oraz udzielania ulg w spłacie należności jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.

Rozdział 4.
TRYB UMORZENIA NALEŻNOŚCI I UDZIELANIA ULG

§ 8. 1. Umorzenie należności, o którym mowa w § 3, oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 4, następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), przyznanie ulgi w spłacie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.

§ 9. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminie Czarna Białostocka są zobowiązani przedkładać Burmistrzowi Czarnej Białostockiej sprawozdania o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych ulg za dany rok według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

2. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Informacja o dokonanych umorzonych należnościach oraz udzielonych ulgach i odroczeniach jest przedstawiana przez Burmistrza Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej za dany rok według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do 31 marca roku następnego.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Wnioski o umorzenie należności i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLVI/370/06 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Czarna Białostocka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/318/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 października 2010 r.
Zalacznik.doc

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe