Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210 poz. 2135, 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, 2006 r. Nr 94 poz. 651, 2008 r. Nr 209 poz. 1316, 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 127,poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określający zasady i tryb ich przeprowadzenia.

§ 2. Regulamin konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/248/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 października 2010 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dział I.
Przepisy ogólne.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.);

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego mogą brać udział organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Szepietowo, o ile projekt aktu prawa miejscowego dotyczy przedmiotu działalności statutowej tych organizacji.

Dział II.
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji.

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej konsultacjami, podejmuje Burmistrz Szepietowa w formie zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formy przeprowadzenia konsultacji.

Dział III.
Formy przeprowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne;

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2. Konsultacje pisemne polegają na korespondencyjnej wymianie opinii i uwag pomiędzy Burmistrzem Szepietowa a organizacjami pozarządowymi - poprzez pocztę lub pocztę elektroniczną.

3. W przypadku zarządzenia przez Burmistrza Szepietowa spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podaje się miejsce i godzinę przeprowadzenia spotkania. W spotkaniu może brać udział maksymalnie 3 przedstawicieli każdej organizacji pozarządowej, wytypowanych przez organizację.

4. Dopuszczalne są także inne formy przeprowadzenia konsultacji, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik teleinformatycznych.

§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szepietowie zamieszczana jest informacja o ich rozpoczęciu, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin i forma konsultacji.

2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

3. Obsługę kancelaryjną konsultacji zapewnia właściwa komórka Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Dział IV.
Wyniki konsultacji.

§ 7. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szepietowie niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem organu prowadzącego konsultacje.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym regulaminie.

Dział V.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 10. Niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio do konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy, o których mowa w art. 5a ust. 1 i 2 ustawy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe