reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/158/10 Rady Gminy Boćki

z dnia 10 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, , zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz.1458: z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241: z 2009r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 14 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Boćki z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek §4 otrzymuje brzmienie " Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego"

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/152/10 z dnia 28 września 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale II pkt 2 odnośnik pierwszy otrzymuje brzmienie "Obszary edukacyjne podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17)"

2. w rozdziale II w pkt 2 odnośnik drugi otrzymuje brzmienie: "Programy nauczania wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela"

3. w rozdziale II pkt. pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Celem wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym jest:

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej."

4. w rozdziale III pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Dzienny wymiar godzin przeznaczonych na realizację Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 h, natomiast dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie wychowania i opieki wynosi w przypadku grupy 5-latków 5h, w przypadku grupy 3,4-latków 9 h."

1)w rozdziale III pkt 3 otrzymuje brzmienie: "Przerwa w pracy Punktu Przedszkolnego:

• w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te dni organizowane są uroczystości przedszkolne , imprezy środowiskowe i integracyjne,

• we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy,

• podczas przerwy zimowej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

• nie przewiduje się przerwy w pracy punktu w czasie ferii letnich"

5. w rozdziale III pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Grupa przedszkolna liczy od 3 do 25 dzieci."

6. w rozdziale III pkt 8 otrzymuje brzmienie: "W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje sytuacja finansowo-bytowa rodziców ze szczególnym uwzględnieniem: wysokości dochodu na jednego członka rodziny, wielodzietności oraz osób samotnie wychowujących dzieci z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 5-letnie zgodnie z prawem dziecka 5-letniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego."

7. w rozdziale III dodaje się punkt 9 o brzmieniu: "Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

• na terenie przedszkola organizowane są dodatkowe zajęcia.

• zajęcia te finansowane są w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

• czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi dla dzieci 3 - 4 letnich 15 min., dla dzieci powyżej 5-6 lat 30 min.

8. w rozdziale VIII w pkt 1 odnośnik pierwszy otrzymuje brzmienie: "W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, trwającej 14 dni w danym roku szkolnym, dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego przez Dyrektora Szkoły sprawującego nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama