Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/209/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 152, poz. 1020), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą: "Zadania inwestycyjne w 2010 r." zgodnie z zalącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.749.932 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 906.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.843.577 zł, w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 836.634 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 216.355 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 14.317.590 zł.

2) Plan wydatków ogółem: 16.161.167 zł.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.843.577 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.006.943 zł,

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 836.634 zł, w tym pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 534.932 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Mieczysław Warpechowski


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

108 415,00

2 700,00

111 115,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

21 850,00

2 700,00

24 550,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 000,00

2 700,00

10 700,00

Własne

8 000,00

2 700,00

10 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 500,00

2 000,00

5 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 500,00

2 000,00

5 500,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 500,00

2 000,00

5 500,00

Własne

3 500,00

2 000,00

5 500,00

801

Oświata i wychowanie

589 323,00

895,00

590 218,00

80104

Przedszkola

185 056,00

895,00

185 951,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

157 298,00

761,00

158 059,00

Własne

157 298,00

761,00

158 059,00

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

27 758,00

134,00

27 892,00

Własne

27 758,00

134,00

27 892,00

Razem:

14 311 995,00

5 595,00

14 317 590,00

Razem własne:

12.099.576,00

5 595,00

12.105.171,00

Razem zlecone:

2.212.419,00

-

2.212.419,00

DOCHODY OGÓŁEM:

14.311.995,00

5 595,00

14.317.590,00

w tym:

1) Dochody bieżące

13.648.995,00

5 595,00

13.654.590,00

2) Dochody majątkowe

663.000,00

-

663.000,00

3) Dotacje ogółem:

3.217.427,00

-

3.217.427,00

w tym:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

2.229.096,00

2.229.096,00

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

3.000,00

-

3.000,00

c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

519.086,00

-

519.086,00

d) dotację na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

4.000,00

-

4.000,00

e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin

462.245,00

-

462.245,00

4) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7.500,00

-

7.500,00


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 745 823,00

- 30 000,00

1 715 823,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 295 642,00

- 30 000,00

1 265 642,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00

Własne

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00

600

Transport i łączność

1 326 810,00

-42 000,00

1 284 810,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

660 000,00

28 000,00

688 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

660 000,00

28 000,00

688 000,00

Własne

660 000,00

28 000,00

688 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

666 810,00

-70 000,00

596 810,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 165,00

40 000,00

63 165,00

Własne

23 165,00

40 000,00

63 165,00

4270

Zakup usług remontowych

186 213,00

20 000,00

206 213,00

Własne

186 213,00

20 000,00

206 213,00

4300

Zakup usług pozostałych

129 932,00

30 000,00

159 932,00

Własne

129 932,00

30 000,00

159 932,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

325 000,00

- 160 000,00

165 000,00

Własne

325 000,00

- 160 000,00

165 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

355 150,00

0,00

355 150,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

285 650,00

0,00

285 650,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

25 000,00

25 000,00

Własne

0,00

25 000,00

25 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

- 25 000,00

0,00

Własne

25 000,00

- 25 000,00

0,00

710

Działalność usługowa

13 600,00

- 3 000,00

10 600,00

71035

Cmentarze

13 600,00

- 3 000,00

10 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 700,00

- 3 000,00

4 700,00

Własne

4 700,00

- 3 000,00

1 700,00

750

Administracja publiczna

1 549 786,00

30 000,00

1 579 786,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 347 837,00

25 000,00

1 372 837,00

4270

Zakup usług remontowych

12 200,00

9 000,00

21 200,00

Własne

12 200,00

9 000,00

21 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

13 000,00

73 000,00

Własne

60 000,00

13 000,00

73 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

24 000,00

3 000,00

27 000,00

Własne

24 000,00

3 000,00

27 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

47 884,00

5 000,00

52 884,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

5 000,00

15500,00

Własne

10 500,00

5 000,00

15 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102 760,00

3 500,00

106 260,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

99 760,00

3 500,00

103 260,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

3 500,00

26 500,00

Własne

23 000,00

3 500,00

26 500,00

801

Oświata i wychowanie

5 537 155,00

17 895,00

5 555 050,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

288 930,00

9 000,00

297 930,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 000,00

1 000,00

16 000,00

Własne

15 000,00

1 000,00

16 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200 700,00

8 000,00

208 700,00

Własne

200 700,00

8 000,00

208 700,00

80104

Przedszkola

193 706,00

895,00

194 601,00

4307

Zakup usług pozostałych

7 814,00

761,00

8 575,00

Własne

7 814,00

761,00

8 575,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 379,00

134,00

1 513,00

Własne

1 379,00

134,00

1 513,00

80110

Gimnazja

1 518 727,00

8 000,00

1 526 727,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 500,00

8 000,00

31 500,00

Własne

23 500,00

8 000,00

31 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

227 184,00

- 17 000,00

210 184,00

85401

Świetlice szkolne

60 600,00

- 17 000,00

43 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 700,00

- 1 300,00

2 400,00

Własne

3 700,00

- 1 300,00

2 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 400,00

- 11 000,00

30 400,00

Własne

41 400,00

- 11 000,00

30 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 700,00

- 1 200,00

5 500,00

Własne

6 700,00

- 1 200,00

5 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

- 200,00

900,00

Własne

1 100,00

- 200,00

900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 300,00

- 3 300,00

0,00

Własne

3 300,00

- 3 300,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

971 969,00

35 200,00

1 007 169,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

215 326,00

5 000,00

220 326,00

4260

Zakup energii

90 000,00

5 000,00

95 000,00

Własne

90 000,00

5 000,00

95 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

632 176,00

30 200,00

662 376,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

148 158,00

7 000,00

155 158,00

Własne

148 158,00

7 000,00

155 158,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 190,00

3 200,00

30 390,00

Własne

27 190,00

3 200,00

30 390,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

180 517,00

20 000,00

200 517,00

Własne

180 517,00

20 000,00

200 517,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 464 781,00

11 000,00

1 475 781,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 355 781,00

11 000,00

1 366 781,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

3 000,00

5 000,00

Własne

2 000,00

3 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 078,00

8 000,00

64 078,00

Własne

56 078,00

8 000,00

64 078,00

Razem:

16 155 572,00

+240.595,00
-235.000,00

16 161 167,00

Razem własne:

13.939.268,00

+240.595,00
-235.000,00

16.136.167,00

Razem zlecone:

2.216.304,00

-

2.216.304,00

WYDATKI OGÓŁEM:

16.155.572,00

+240.595,00
-235.000,00

16 .161.167,00

w tym:

1) Wydatki bieżące

12.885.913,00

+212.595,00
-20.000,00

13.078.508,00

2) Wydatki majątkowe

3.269.659,00

+28.000,00
-215.000,00

3.082.659,00

3) Wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

2.216.304,00

-

2.216.304,00

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

3.000,00

-

3.000,00

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

749.379,00

+28.000,00

777.379,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/209/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik6.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe