reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwane dalej Konsultacjami, przeprowadza się po zamieszczeniu ogłoszenia o przeprowadzeniu Konsultacji przez Wójta Gminy Nowinka.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1)cel konsultacji,

2)przedmiot konsultacji,

3)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4)formy Konsultacji

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1)otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1,

2)zamieszczając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka i na stronie internetowej gminy projektu aktu prawa miejscowego wraz z formularzem zgłaszania opinii z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail.

2. Z przeprowadzonych Konsultacji sporządza się protokół końcowy.

3. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia o którym mowa w ust.1 pkt. 2.

§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Wójta Gminy Nowinka.

2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Nowinka zamieszczane są na Portalu Internetowym , nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Pietrewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama