| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 17 stycznia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Białymstoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 11 ust. 3 i art. 32b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r.Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 nadaje się Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/736/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Białymstoku zmieniona uchwałą Nr XV/155/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 3 września 2007 r. oraz uchwałą NrXLVII/600/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w statucie Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr VI/31/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 17 stycznia 2011 r.

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4 W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1. Żłobek Miejski Nr 4 w Białymstoku, zwany w dalszej części niniejszego Statutu "Żłobkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);

5) niniejszego Statutu;

6) innych przepisów dotyczących działania publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

7) uchwały Nr LVIII/764/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakladów budżetowych - przedszkoli samorzadowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Medycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto, w jednostki budżetowe , zmienionej uchwałą Nr LX/796/10 z dnia 25 października 2010 r.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. Żłobek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej

2. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie jednostką budżetową.

3. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok.

4. Żłobek prowadzi działalność statutową.

5. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Białystok.

6. Siedziba Żłobka mieści się w Białymstoku ul. Broniewskiego 1A.

Rozdział 3.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ŻŁOBKA

§ 3. 1. Żłobek jest powołany do sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do 3 lat, zamieszkującymi na terenie Miasta Białegostoku.

2. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, profilaktyczno - zdrowotnej i wychowawczej dla dzieci uprawnionych.

3. Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) działalność opiekuńcza;

2) zapewnienie odpowiedniej opieki profilaktyczno - zdrowotnej;

3) stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego;

4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego;

§ 4. 1. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.

2. Powyższe zadania realizowane są na podstawie odrębnych wniosków o dofinansowanie zawierających programy zdrowotne określające sposób ich prowadzenia.

§ 5. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej i organizacjami.

Rozdział 4.
MIENIE ŻŁOBKA

§ 6. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym przekazanym w użytkowanie.

§ 7. Żłobek zapewnia ochronę mienia ruchomego i nieruchomego Miasta przekazanego do użytkowania.

§ 8. Żłobek, realizując swoje zadania, jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności i wykorzystywania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem

Rozdział 5.
DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA

§ 9. 1. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

2. Żłobek jest jednostką budzetową prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

3. Żłobek rozlicza się z budżetem Miasta Białystok.

4. Wydatki Żłobka pokrywane są z budżetu Miasta Białystok, a uzyskane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta Białystok.

5. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatkow.

§ 10. Żłobek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 11. 1. Pobyt w Żłobku jest płatny.

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:

a) opłaty stałej uchwalonej przez Radę Miejską;

b) opłaty za żywienie;

Powyższe opłaty nie obejmują kosztu świadczeń zdrowotnych.

3. Opłatę za żywienie ustala Kierownik Żłobka w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

4. Opłata za żywienie przyjmowana jest za 23 dni w miesiącu.

5. Zwrot kosztów żywienia dokonywany jest powyżej 3 dni nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka, w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłoszonej nieobecności dziecka.

Rozdział 6.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 12. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Żłobka nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę.

4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 13. 1. Kierownik kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność Żłobka.

2. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących Żłobka, z zastrzeżeniem ust.3 oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego Żłobkowi, Kierownik podejmuje w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. Kierownik w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

§ 14. 1. W Żłobku tworzy się cztery grupy dla 100 dzieci, w tym grupę niemowląt.

2. W Żłobku tworzy się następujące stanowiska pracy:

a) główny księgowy;

b) pielęgniarka;

c) lekarz;

d) opiekunka dziecięca;

e) ds. administrcyjno - gospodarczych;

f) salowa;

g) kucharka;

h) pomoc kuchenna;

i) konserwator;

j) dozorca.

3. Kierownik Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników.

4. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określa Kierownik Żłobka.

§ 15. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.

§ 16. 1. W miarę potrzeby Kierownik udziela pełnomocnictw pracownikom Żłobka.

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Kierownika Żłobka w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego pracownik, w szczególności Główny Księgowy lub pielęgniarka w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Kierownika.

§ 17. Kierownik Żłobka upoważniony jest do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka, w rozumieniu art. 31 Kodeksu pracy.

Rozdział 7.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18. 1. Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 8.
NADZÓR I KONTROLA

§ 19. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

2. Kontrolę finansową Żłobka przeprowadza Prezydent Miasta Białegostoku poprzez swoje organy kontroli i zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Organ założycielski sprawuje nadzór nad działalnością Żłobka poprzez dokonywanie kontroli i oceny działalności Żłobka oraz pracy jego Kierownika, a w szczególności obejmuje:

a) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń;

b) prawidłowość gospodarowania mieniem;

c) gospodarkę finansową.

§ 20. 1. Kontrolę wewnętrzną w Żłobku sprawują: Kierownik, Główny Księgowy oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Kierownika Żłobka.

2. Szczegółowe zasady, tryb i terminy kontroli określa Regulamin kontroli wewnętrznej Żłobka.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym dokumentację medyczną.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 23. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »