Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 96/10 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych zadań własnych:

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 15 089 539 zł.

- po stronie wydatków - 18 605 768 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik do Zarządzenia Nr 96/10
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2010 rok

Rodzaj: Zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

10

Rolnictwo i łowiectwo

0

1041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

118 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-118 000,00

Razem:

0

Objaśnienie:


Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków z § 6059 stanowiących koszt własny kwalifikowany dotyczący realizowanego projektu pn. Klub wiejski w Mątwicy o kwotę 118 000 zł do § 6050 jako koszt własny niekwalifikowany. Zmiana dotyczy tego samego zadania inwestycyjnego. W związku z niezaliczeniem przez Instytucję Zarządzającą w pełni kosztów kwalifikowanych w projekcie należy dokonać zmian jak wyżej .

Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe