Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) art. 257 i 258 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578) oraz § 11 ust 4 i 5 uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 33, poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 12 651 544 zł,

1) bieżące - 8 667 534 zł.

2) majątkowe - 3 984 010 zł.

2. wydatki - 14 602 855 zł.

1) bieżące - 8 662 541 zł

2) majątkowe - 5 940 314 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/11
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/11
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 105 zł.

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 5 760 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 670 zł.

Wójt


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe