Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Płaska

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 roku, którą stanowią:

1)dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 31grudzień 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia;

2)przychody i rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2010 r., jak w załączniku Nr 3 do Zarządzenia;

3)sprawozdanie z rachunku dochodów własnych utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej za 2010 rok, jak w załączniku Nr 4 do Zarządzenia;

4)sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia;

5)wykorzystanie dotacji podmiotowych i celowych za 2010 stanowi załącznik Nr 6.

6)informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za stanowią załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego Zarządzenia;

7)informację o stanie mienia komunalnego na dzien 31 grudzień 2010 r. stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia;

2. Opis wydatków i dochodów gminy za 2010r. stanowi załącznik Nr 10 do Zarządzenia

3. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2010 r. - Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. - TABELA NR 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ za 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

SPRAWOZDANIE Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za 2010 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturyw Płaskiej za 2010 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PŁASKA NA DZIEŃ 31 XII 2010 R.


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 23/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 17 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2010 ROK

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE
1.DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy dochodów zgodnie z planem wyniosły 1117 621,88 zł. wykonanie planu 99,79%. Zaległości na koniec roku nie było.
1.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych został zrealizowany zgodnie z przypisami wpływy wyniosły 692 847,87 zł., realizacja planu 96,13 %. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 22.345,83 zł.
1.3 Wpływy z innych opłat - wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 13 441,50zł., realizacja planu 90,82 %; - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67 871,20 zł. realizacja planu 95,32 %; - wpływy z innych opłat 39 03,57zł, co stanowi 39,04% planu, - wpływy z różnych opłat w tym opłaty z funduszu ochrony środowiska 2 648,89 zł, co stanowi 66,22% planu, Zaległości wymagalne z tytułu opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na koniec czerwca wyniosły 3 262,86,-zł.
1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 554 493 zł. - realizacja planu 97,97 % - podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 3 598,52 zł., co stanowi 89,96 % planu.
2. DOCHODY Z DZIERŻAWY I WYNAJMU MAJĄTKU GMINY
Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 126 248,03 zł. realizacja planu 98,21 %. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 3 316,52 zł.
3. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2 616 418,00 zł.
4. POZOSTAŁE DOCHODY Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty - wyszczególnienie w załączonej tabeli załącznik Nr 1.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE
Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 815 557,10 zł. tj.99,12 % planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

III. DOCHODY WŁASNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - UOFP
Dochody na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub inne nie podlegające zwrotowi wpłynęły w wysokości 179 713,16 zł. Środki finansowe w ramach programów Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa są refundowane po realizacji zadania i opłaceniu kosztów przez Gminę, do refundacji w 2011 roku pozostała kwota około 323.000,- zł ( refundacja jest w walucie EURO i w zależności od kursu EURO do PLN może być różnica w refundowanych środkach finansowych).

IV. DOCHODY WŁASNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH POROZUMIEŃ
Dotacja celowa przekazana przez Powiat Augustowski na realizację zadania utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy 30.000,- zł.

V DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody Majątkowe wpłynęły w wysokości 946 325,53 zł., realizacja planu 85,17 %, w tym: - dochody za realizację projektu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa - przydomowe oczyszczalnie ścieków 213.620,82 zł. dwie transze płatności za 2009 rok. Wydatki zrealizowane w 2010 r. będą refundowane w 2011 roku. - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowana dotacja w wysokości 351.000,00 zł nie wpłynęła (podpisanie umowy w terminie późniejszym) - kwota poniesionych wydatków ze środków własnych do refundacji 880.250,- zł - dochody ze sprzedaży samochodu OSP Dalny Las i budynku mieszkalnego przy szkole w Płaskiej w 2006 roku 7.677,11 zł. - Informatyka - dotacja została przekazana w kwocie planowanej, ale wykonawca nie przedłożył faktury za wykonane prace inwestycyjne i część dotacji zwrócono na konto władzy wdrażającej - kwota wykorzystana 78.264,60 zł. - Domy i ośrodki kultury oraz biblioteki - dotacja w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich została przekazana w wysokości 143.311,00 zł. kwota pozostała do refundacji w 2011 roku 443.600,00 zł.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 7.703.612,30 zł. tj. 85,17 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów majątkowych ma związek z tym, iż większość zadań inwestycyjnych i majątkowych będzie zrefundowana w 2011 roku.

WYDATKI

RONICTWO IZBY ROLNICZE
Składkę na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 404,64 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- Zadanie zlecone Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 24 470,38 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
Wydatki bieżące w wysokości 34 965,76 zł. dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy poniesionych w sezonie zimowym 2009/2010. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.000,-zł. Gmina Płaska zwróciła się do Zarządu Powiatu o zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami w trudnym sezonie zimowym 2009/2010 w wysokości 69 799,90 zł. Zarząd Powiatu odmówił, zwiększenia dotacji (uchwała w sprawie pomocy dla Powiatu Augustowskiego została podjęta). Wydatków w sezonie zimowym 2010/2011 nie będzie ponieważ Gmina Płaska nie podpisała porozumienia z Powiatem Augustowskim, które nie jest korzystna dla Gminy i musielibyśmy dokładać własne środki finansowe.

DROGI PUBLICZNE GMINNE
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 80 496,06 zł., w tym ; zimowe utrzymanie dróg 34 700,-zł., żwirowanie i remont dróg 45 796,06 zł. Zadanie inwestycyjne - wykonanie studium do poprawnego złożenia wniosku o płatności w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś oraz inne wydatki na wyrysy 37.347,04 zł.

TURYSTYKA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI
Wydatki bieżące w wysokości 24 509,89 zł. zostały poniesione na dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe i pól biwakowych wydzierżawione od Nadleśnictwa Płaska w związku z planowana inwestycją - Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego" Zadanie inwestycyjne -"Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego" Gmin Płaska w celu realizacji projektu spełniła wszystkie wymagania niezbędne do popisania umowy z Urzędem Marszałkowski w wyniku ogłoszonego przetarg na realizacje zadania podpisano umowy z wykonawcami na budowę budynki Centrum Informacji Turystycznej, budowę stadionu oraz budowę ścieżki rowerowo narciarskiej- wydatki poniesione ze środków własnych na budowę stadionu i CIT w 2010 r. 722 577,53zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 36 244,50 zł. W tym; wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię, zakup opału do budynku po ZOZ. Zadanie inwestycyjne modernizacja budynku po ZOZ docieplenie budynku, wymiana okien (częściowo)koszt wyniósł 118.202,85 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy - wydano środki finansowe w wysokości 71.821,79 zł., w tym opłata za prace geodezyjne i częściowo za sporządzenie planu (20% wartości umowy).

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 14.995,55 zł., w tym opłata za sporządzenie aktu notarialnego w związku z przekazaniem budynku po siedzibie policji.

CMENTARZE
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wywóz śmieci- wyniosły 4.000 zł.

INFORMATYKA
Zadanie inwestycyjne i bieżące - program Dostęp do internet realizacja od miesiąca września 2010 r. Wydatki wyniosły 145 069,60 zł poniesione były na obsługę i promocja programu oraz opłacenie koszty dokumentacji i budowy portalu internetoweg. Budowa linii światłowodowej Płaska - Rudawka wydatki opłacił Wojewoda na kwotę 1 135 820,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Zadanie zlecone - wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 55860,69 zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 34.000,-zł.

RADA GMINY
Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 60 190,29,- zł - w tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje, diety członkom rady i komisji, ryczałt przewodniczącego Rady oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony , usługi pocztowe) - realizacja planu 91,20 %.

URZAD GMINY
Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za 2010 r. wyniosły 763 690,72 zł., pozostałe wydatki w urzędu gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS i inne wydatki - wyniosły 204 377,32 zł., realizacja planu 99,19 %.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO
Wydatki związane z promocją gminy za 2010 r. wyniosły 250 485,14 zł: w tym wydatki związane z przygotowaniami do festynu "Rock Szanty 2010" - finansowane w 85 % z budżetu Unii Europejskiej (refundacja wydatków w 2011 r.) oraz opracowanie i nagranie filmu promującego Gminę Płaska w okresie zimowy, zakupiono albumy z promocja gminy.

SPISY POWSZECHNE I INNE
Zadanie zlecone - przeprowadzenie spisu rolnego wydatki wyniosły 16 049,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych:
1. Euroregion Niemen - 2.500,-zł.;
2. Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -639,50 zł.;
3. Augustowska Organizacja Turystyczna 2.500,-zł.;
4. Lokalna Grupa Działania - 7000,-zł.;
5. Związek Gmin Wiejskich 694,35 zł.;
6. Lokalna Grupa Rybacka 1 033,60 zł.
7. Związek komunalny Biebrza 25.490,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru oraz wybory Prezydenta RP w II turach, wybory do rady gmin, powiatów, sejmików, wójtów - wydatki wyniosły 15 563,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Wydatki bieżące za 2010 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 94 967,14 zł., w tym wydatki płacowe - 28 380,94 zł. W ramach OSP realizowany jest program z budżetu Unii Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa pod nazwą "Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - litewskim" - w ramach programu zakupione zostały kalendarze promujące OSP z pięciu gmin współpracujących w tym programie, w tym dwie gminy litewskie oraz zorganizowany został kurs ratownictwa medycznego dla strażaków z trzech gmin wydano środki finansowe w wysokości 200 523,01 zł. (refundacja kosztów w 2011 r.) Zadanie inwestycyjne - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Płaska w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa pod nazwą "Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko - litewskim" - koszt zadania 509 148,08 zł- samochód został zakupiony w miesiącu maju 2010 r.(refundacja wydatków w 2011r.)

OBRONA CYWILNA
Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.695,12 zł. STRAŻ GRANICZNA Zakupiono i przekazano dla miejscowej jednostki straży granicznej paliwo do samochodów na kwotę 1.200,00 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
POBÓR PODATKÓW
Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych, zakup druków i prowizja sołtysów. - wydano środki finansowe w wysokości 44 255,33 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2010 roku wynosi 4 215 366,24 zł. i składa się z niżej zaciągniętych kredytów na:
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej w 2004 r. kredyt został zaciągnięty w wysokości 700.000 zł. i okres spłaty przypada na lata 2006-2012, po 100.000 zł. rocznie. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 200.000 zł.
- kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Płaskiej w wysokości 364.262,25 zł. okres spłaty kredytu 2008-20012, zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 149 790,24 zł.;
- kredyt na "Rozbudowę infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego" - 252.000,-zł. zaciągnięty w 2009 r. spłata w latach 2010-2013. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 125 976,00,- zł.;
- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Dalny Las w wysokości 140.000,- zł. spłata w latach 2010-2014. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 105 000,-zł.;
- pożyczka na zakup samochodu dla OSP Płaska w wysokości 500.000,- zł. w tym kredyt, w wysokości 432 000 zł. zostanie spłacony po otrzymaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r. i 68 000,- zł. zostało rozłożone na 4 lata. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 500 000,- zł.
- kredyt na termomodernizację budynków świetlic wiejskich w Dalnym Lesie i Strzelcowiźnie w wysokości 309 000,- zł. - spłata kredytu rozłożona na 4 lata. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 309 000,- zł.
- pożyczka na modernizację świetlicy w Płaskiej 443.600,- po rozliczeniu zadania do refundacji z BGK - pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do refundacji po otrzymaniu środków finansowych 762.000,00 zł,
- kredyt na wkład własny do zdań inwestycyjnych i bieżących oraz refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji programów współfinansowanych z programu Współpracy Trangranicznej Polska-Litwa 1.620.000,00 zł Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów za wyniosły 54.819,58 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE
W budżecie na 2010 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 40.000,-zł. i rezerwa celowa w wysokości 20.000,-zł. W 2010r. nie była rozdysponowywana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej W skład zespołu szkół wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2010 roku wyniosły 1 985 713,71 zł., w tym wydatki płacowe 1 537 363,11 zł. Zespół Szkół w Płaskiej realizuje program "Mały Archimedes" w ramach środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - kapitał ludzki. Wydatki wyniosły 61 335,86 zł Rachunek dochodów własnych Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2010 r. wpłynęły dochody w wysokości 16 310,76 zł. Wydatki związane wyniosły 30 232,05,- zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 4. Szkoła Podstawowa w Gruszkach Wydatki bieżące w Szkole za 2010 rok wyniosły 599 551,29 zł., w tym wydatki płacowe 489 776,24 zł. Szkoła w Gruszkach realizuje program "Wesołe Przedszkole" w ramach środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej - kapitał ludzki. Wydano środki finansowe w wysokości 76 397,07 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2010 rok wyniósł 167 258,64- zł. ; w tym transport prywatny 62.671,08 zł, zakup biletów miesięcznych 31.612,56 zł, dowóz przez zakład samorządowy 72 975,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zadania własne gminy - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 14 415,00 zł.; - inne wydatki związane ze szkołą w tym: zajęcia na basenie, zakup nagród wydano środki finansowe 6 720,27 zł. Zadania zlecone - pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia, zajęcia na basenie, zakup podręczników wydano środki finansowe w wysokości 50 547 zł.

OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII
Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu został zaplanowany na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki wyniosły 70 680,49 zł. Sprawozdanie przedstawi Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych.

OPIEKA SPOŁECZNA
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki wyniosły 16 770,67 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Zadanie zlecone - na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 729 311,44 zł.,

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Zadanie zlecone - otrzymaną dotację w wysokości 7 817,87zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Zadanie zlecone - w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości - 79 718,81 zł. na wypłatę zasiłków stałych; - 77 910,13 zł. na wypłatę zasiłków okresowych; Zadanie własne - wypłacono zasiłki celowe na kwotę 9 490,67 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE
Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 2 591,84 zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 103 947,98., w tym wydatki płacowe 94 368,35 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych za 2010 roku wyniosły 49 749,57 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 83 086,56 zł., w tym dotację celową na zadania własne w wysokości 61 450,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Zadanie inwestycyjne - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu Współpracy transgranicznej Polska-Litwa pod nazwa Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim - rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni w 2010 roku wybudowano 73 sztuk - wydatki poniesione 937 124,73zł dotyczyły przygotowania studium wykonalności i przygotowanie przetargu i budową oczyszczalni.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 43 053,17 zł., tj. 95,67 % planu.

OŚWIETLENIE ULIC
Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące wydano środki finansowe w wysokości 67 901,02 zł., w tym opłata za energię 46 040,78 zł. konserwacja oświetlenia 21 860,24,- zł. Zadanie inwestycyjne - montaż lam w miejscowości Serwy. - 20 258,20 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁASKIEJ
ZGK przedstawił sprawozdanie z którego wynika, iż dochody zakładu wpłynęły w wysokości 372 323,44 zł., dotacja przekazana na dopłatę do wody 14 158,61 zł brutto, koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 382 613,08 zł. Zestawienie dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5. Stan srodków obrotowych na koniec roku 3 067,44 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI
Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 605 300 zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 r. z Instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6. Zadanie inwestycyjne -. Modernizacja świetlic w Płaskiej wydatki wyniosły 873 284,44 zł. Modernizacja świetlic w Rubcowo oraz plac zieleni wydatki wyniosły 106 310,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Wydano środki finansowe w wysokości 4 488,78 zł. na zadania w zakresie sportu. W tym zakup nart dla młodzieży ze szkoły w Płaskiej.

Ogółem wykonanie wydatków za 2010 rok wyniosło 10 504 181,28 zł. to jest 82,93% planu. Wykonanie planu 82,93 % jest spowodowane tym, iż zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane częściowo w tym szczególnie zadanie z programu POIG8.3 "Dostęp do Internetu szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska", wczesna zima nie pozwoliła na prace związane z podwieszeniem kabla światłowodowego oraz prace związane z budową stadionu i Centrum Informacji Turystycznej. Prace nie zrealizowane w 2010 roku sa wykonywane w 2011 r. a wydatki zostały zaplanowane w budżecie na 2011 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe