Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 86, poz. 980), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa:

1)zwiększa się plan dochodów o kwotę - 26 977,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę - 26 977,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:

1)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,-zł.;

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę - 8 000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu w wysokości 19.106.977,-zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 8 152 857,-zł.,

b) majątkowe w wysokości 10 954 120,-zł.

2)Wydatki budżetu w wysokości 21 465 892,-zł., z tego:

a) bieżące w wysokości 7 819 770,-zł.,

b) majątkowe w wysokości 13 646 122,-zł.

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 2 358 915,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 358 915,- zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiana planu dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiana planu wydatków na 2011 rok


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

1) zmniejszyć dotację celową na pomoc społeczną - świadczenia rodzinne - o kwotę 2 220,-zł.;

2) zwiększyć dotację celową na pomoc społeczną składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2. 220,- zł.;

3) zwiększyć dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 17 594,- zł.;

4) zwiększyć dotację celową na narodowy spis powszechny o kwotę 9 383,- zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zmniejszyć wydatki na pomoc społeczną świadczenia rodzinne - o kwotę 2 220,-zł.;

2) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2 220,- zł.;

3) zaplanować wydatki na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 17 594,- zł.;

4) zaplanować wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego w 2011 r. na kwotę 9 383,-zł..

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 8 000,-zł.:

- pomoc społeczna zmiany w wydatkach na kwotę 8 000,-zł. dotyczą spraw bieżącego utrzymania GOPS, (zmiana w paragrafie klasyfikacji budżetowej).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe