reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/OKS/2011 Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie powierzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki zwanym w dalszej treści porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha,

z jednej strony, a Powiatem Suwalskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta Suwalski - Szczepan Ołdakowski,

Wicestarosta Suwalski - Witold Kowalewski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Olejnik,

z drugiej strony, o następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675), uchwały Nr IX/90/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane powiaty oraz uchwały Nr X/46/99 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych należących do Powiatu Suwalskiego, Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach (ul. Nowomiejska 10), dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1, Przekazujący zobowiązany jest przekazać na konto Przyjmującego - nr konta BANK PKO S.A. Oddział w Suwałkach 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 dotację w wysokości 183 816,56 (słownie - sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście 56/100 zł) naliczoną na okres ośmiu miesięcy, to jest od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w odniesieniu do 4 021 dzieci i młodzieży i wskaźnika 0,014537, t.j. 4 021 x 4 717,0119 zł x 0,014537 = 275 724,80 zł / 12 miesięcy x 8 miesięcy = 183 816,56 zł.

2. Przekazujący zobowiązuje się przekazywać Przyjmującemu dotację, o której mowa w ust. 1 w równych ratach miesięcznych, do końca każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, iż pierwsza rata zostanie przekazana z wyrównaniem od 1 stycznia 2011 r. w terminie 14 dni od ogłoszenia porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. 1. Przyjmujący złoży po zakończeniu realizacji niniejszego porozumienia, informację finansową o wykonaniu zadań objętych porozumieniem a placówka realizująca zadania złoży, po zakończeniu realizacji niniejszego porozumienia, informację zawierającą dane dotyczące liczby oraz zakresu porad udzielonych w ramach niniejszego porozumienia.

2. Przekazujący zastrzega sobie również prawo wglądu do dokumentacji, znajdującej się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz Powiatu Suwalskiego.

§ 5. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego, trzy dla Przekazującego oraz jeden egzemplarz otrzymuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach.PrzyjmującyPrzekazujący

Prezydent Miasta Suwałki

Czesław Renkiewicz

Starosta Suwalski

Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski

Witold Kowalewski


Skarbnik Miasta

Wiesław Stelmach


Skarbnik Powiatu

Elżbieta Olejnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama