Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8.36.2011 Rady Gminy Czyże

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 210, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r Nr 121, poz.1266, z 2005r. Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 12, poz. 63, z 2007r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008r. Nr 237, poz. 1657, z 2009r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmujący tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka - obszar obejmujący działki o numerach geodezyjnych: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 165, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171 i część działki nr 186 (rz. Łoknica), położony na południe od drogi powiatowej Nr 1622B i rzeki Łoknicy, na zachód od granicy administracyjnej gminy Czyże z gminą Hajnówka oraz na wschód od drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych, składający się z :

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są również:

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka", zwanego dalej planem, ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże" uchwalonym uchwałą Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 25 grudnia 1999r., zm. uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r.

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka",

3) załącznik nr 4 - określający sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującym tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka", inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Czyże oraz zasady ich finansowania.

§ 3. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Czyże z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże uchwalone uchwałą Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 25 grudnia 1999r., zm. uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r.

2. Przedmiotem planu miejscowego jako terenu górniczego są zagadnienia związane

z jego przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację surowców ceramicznych (iłów), na którą wydana będzie koncesja na ich poszukiwanie i eksploatację, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), określone są w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajace tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (Rozdział 1 części tekstowej oraz w załączniku graficznym),

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 2 części tekstowej),

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (Rozdział 3 części tekstowej),

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Rozdział 4 części tekstowej),

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (Rozdział 5 części tekstowej),

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy (Rozdział 1 częśći tekstowej oraz w załączniku graficznym),

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (Rozdział 6 części tekstowej),

8) szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomości objętych planem miejscowym

(w planie zagadnienie nie występuje),

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia jego użytkowania,

w tym zakaz zabudowy (Rozdział 7 części tekstowej),

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (¬ Rozdział 8 części tekstowej),

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (Rozdział 9 części tekstowej),

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 (Rozdział 10 części tekstowej),

13) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (Rozdział 11 części tekstowej).

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania i symbole tych terenów,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) klasyfikacja i podstawowe parametry dróg.

2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:

oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające zasady ich przebiegu lub położenia - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji.

§ 5. 1 Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,

8) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,

9) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 6. 1. Wyznacza się teren powierzchniowej eksploatacji surowców - PE (oznaczenie na rysunku planu), o przeznaczeniu podstawowym pod eksploatację kopaliny pospolitej iłów ceramiki budowlanej.

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem PE dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z wydobyciem kopaliny,

2) realizację wewnętrznych dróg zakładowych (częściowo lub całkowicie umocnionych)

i ciągów technologicznych,

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej nie związanej z podstawową funkcją terenu.

3. Na terenie oznaczonym symbolem PE ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) wydobycie kopaliny na warunkach określonych w uzyskanej koncesji oraz przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych z zakresu geologii i górnictwa, z zakresu ochrony środowiska, z zakresu gospodarki wodnej i z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

2) przy eksploatacji należy zachować bezpieczeństwo i ochronę terenów sąsiednich, poprzez właściwe ukształtowanie skarp odkrywki i tworzenie filarów ochronnych zgodnie

z ustalonymi normami,

3) obowiązek demontażu obiektów i urządzeń, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 równocześnie z podjęciem prac rekultywacyjnych,

4) należy pozostawić pasy ochronne od wyrobiska zgodnie z przepisami szczególnymi,

5) obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych po zmianie użytkowania gruntów. Należy przed podjęciem jakichkolwiek robót budowlanych systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach administratora tych urządzeń oraz bez szkody dla terenów rolnych graniczących z terenem objętym planem,

6) obowiązek zachowania pasa ochronnego od strony rzeki Łoknicy, który powinien umożliwić dostęp do wody, na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód (art. 28 Prawa wodnego), jak również zapewnienia właściwego odpływu, z górnej części zlewni, w tym bezpiecznego przepływu szczególnie wielkich wód wiosennych (roztopowych),

7) należy zachować pas zieleni izolacyjnej od strony dróg publicznych - o szerokości min. 6m, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

8) realizację sieci infrastruktury technicznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 w sposób nie kolidujący z eksploatacją,

9) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, natomiast podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa; nakład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, zgodnie z programem rekultywacji terenu,

10) rekultywacja terenu po eksploatacji w kierunku wodno-leśnym.

11) minimalną linię zabudowy (pas ochronny) od osi linii SN 15kV napowietrznej:

a) 5 m - przy przewodach izolowanych,

b) 7 m - przy przewodach nieizolowanych.

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się do zagospodarowania jako tereny lasów - lasy o charakterze gospodarczym i krajobrazowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) priorytet funkcji gospodarczych oraz jako uzupełniajacą funkcję krajobrazową oraz dopuszcza się również funkcję rekreacyjną, której zakres nie może kolidować z pełnieniem przez ten teren funkcji podstawowej;

2) obowiązek dostosowania planów urządzeniowych lasów do w/w funkcji i wzbogacenia bioróżnorodności zgodnie z warunkami siedliskowymi;

3) obowiązek zachowania właściwej strefy ochronnej od ściany lasu powierzchniowej eksploatacji surowców (min. 12 m).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:

1) wjazdu samochodów osobowych i ciężarowych innych niż przeciwpożarowe, policji i związane z planową gospodarką leśną;

2) instalowania nośników reklamowych i wszelkich innych obiektów nie związanych bezpośrednio z podstawową funkcją terenu;

3) wycinki i niszczenia drzewostanu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) przestrzeganie ochrony elementów zagospodarowania przestrzennego - obszarów biologicznie czynnych - aktywnych tj. zadrzewień, cieku wodnego, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,

2) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu uzyskania właściwych walorów przestrzennych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) dopuszczenie lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych,

2) dopuszczenie zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu w zakresie niepowodującym istotnych zmian rzeźby terenu i kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla sąsiednich działek,

3) stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących w możliwie najwyższym stopniu oddziaływanie na elementy środowiska, zdrowie i życie ludzi oraz przyrodę,

4) stosowanie rozwiązań technologicznych zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem gruntu, wód gruntowych i wgłębnych,

5) po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się:

a) rekultywację w zakresie ustalonym w dokumentacji rekultywacji, obejmującą właściwe kształtowanie rzeźby terenu,

b) zagospodarowanie terenu objętego eksploatacją, z pozostawieniem ew. zbiorników wodnych,

6) dobór odpowiednich do warunków siedliskowych i układów przestrzennych gatunków roślin.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. Ochrona zabytków i obiektów o wartościach kulturowych:

1) na obszarze objętym planem znajduje się jedno stanowisko archeologiczne - wieś Wólka /Wieżanka/ - st. 2 (AZP 44 - 90/18),

2) wszelka działalność inwestycyjna na terenie stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, może być prowadzona po uprzednim przeprowadzeniu badań archeologicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości do 20 m), wszelkie roboty budowlane lub prace ziemne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku,

3) o ile w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych natrafi się na przedmiot (obiekt), co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązek: wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt); zabezpieczenia, przy użyciu dostępnych środków, tem przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Czyże.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

Na obszarze objętym niniejszym planem nie przewiduje się przestrzeni publicznych.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem, a w szczególności terenów udokumentowanych złóż kopalin ustala się obowiązek przestrzegania przepisów (zakazów i nakazów), zawartych w:

1) Prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),

2) Prawie ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

3) Prawie wodnym (tekst jednolity: Dz. U. 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

2. Podmiot zamierzający prowadzić eksploatację złóż kopalin powinien uzyskać koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż, wydaną przez właściwe organy koncesyjne.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia jego użytkowania,

§ 13. Na obszarze objętym planem należy uwzględnić ograniczenia użytkowania określone

w Rozdziale 1 § 6 i § 7 oraz Rozdziale 8 § 14 i § 15 niniejszej uchwały oraz:

1) ustala się wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,

2) zakazuje się wszelkiej innej zabudowy niż wymienionej w niniejszej uchwale.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:

1) obsługę komunikacyjną istniejącą drogą powiatową Nr 1622B (klasy L) Dubiny - Kotówka - Trywieża - Wólka - Kuraszewo,

2) odległość linii rozgraniczającej od zewnętrznej krawędzi rowu drogi powiatowej

Nr 1622B powinna wynosić conajmniej 0,75 m,

3) uwzględnienie linii zabudowy w odległości 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,

4) budowę zjazdów z drogi powiatowej na warunkach i za zgodą zarządcy drogi,

5) obsługę wewnętrzną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy szczególnym uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), zachowując wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 15. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i inne media używane w procesie technologicznym oraz usługi telekomunikacyjne.

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie odbiorcy z projektowanej infrastruktury (urządzeń i sieci) elektroenergetycznej na terenie Zakładu ceramiki budowlanej i kopalni iłów we wsi Trywieża w gm. Hajnówka lub z projektowanej na przedmiotowym terenie stacji transformatorowej, zasilanej z istniejącej linii SN 15 kV Hajnówka - Trywieża - Narew, poprzez projektowane linie nn napowietrzne lub kablowe,

2) trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacjami urządzeń elektroenergetycznych - wyznaczone będą na etapie projektu budowlanego z uwzględnieniem przepisów szczególnych,

3) do czasu przebudowy istniejącej linii SN 15 kV Hajnówka - Trywieża - Narew, kolidującej z terenami eksploatacji - dostosowanie w/w linii do nowych warunków pracy (uziemienia, obostrzenia itp.),

4) oraz pas ochronny o szerokości 20m dla linii SN 15 kV Hajnówka - Trywieża - Narew

i wyłącza się go z prowadzenia wydobycia,

5) budowa projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowa istniejących, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, przystosowanie istniejacych urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków pracy - w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz z innymi stosownymi przepisami szczególnymi.

6) odległość lokalizowania obiektów budowlanych od linii SN 15 kV - 5 m od osi linii przy przewodach izolowanych i 7 m od osi linii przy przewodach nieizolowanych.

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny i inne media używane w procesie technologicznym ustala się:

1) zasilanie odbiorcy projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia od projektowanej sieci gazowej na terenie Zakładu ceramiki budowlanej i kopalni iłów we wsi Trywieża gm. Hajnówka, po zrealizowaniu urządzeń gazowniczych w/c w gminie Hajnówka i Czyże,

2) możliwość zaopatrzenia w inne media używane w procesie technologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

3) trasy projektowanych gazociągów na przedmiotowym terenie zostaną określone na etapie projektu budowlanego w oparciu o przepisy szczególne.

3. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

1) dopuszcza się na terenie objętym granicami planu lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

2) ustala się:

a) podłączenie abonenta z systemu telekomunikacyjnego zostaną określone na etapie projektu budowlanego,

b) trasy i lokalizacje urządzeń telekomunikacyjnych na etapie projektu budowlanego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

§ 16. Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i usuwanie odpadów stałych.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącego przewodu wodociągowego zasilanego ze stacji wodociągowej w Czyzach, zlokalizowanego przy drodze Wólka - Wieżanka lub z projektowanej (poza granicami opracowania) sieci wodociagowej na działce inwestora we wsi Trywieża w gminie Hajnówka przyległej do terenu objętego planem, zasilanej z grupowego wodociągu wiejskiego Nowoberezowo w gm. Hajnówka,

2) włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

3) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z projektowanego lokalnego ujęcia wody zlokalizowanego, poza granicami opracowania, na działce inwestora we wsi Trywieża w gminie Hajnówka przyległej do terenu objętego planem.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej oczyszczalni ścieków, poza granicami opracowania, zlokalizowanej na działce inwestora we wsi Trywieża w gminie Hajnówka przyległej do terenu objętego planem,

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną

i substancjami ropopochodnymi do sieci projektowanych kanałów deszczowych,

z ustaloną lokalizacją na etapie projektu budowlanego i dalej poprzez urządzenia podczyszczające do rzeki Łoknicy przepływajacej przez teren działki lub do gruntu na własnym terenie,

3) wody opadowe z dachów obiektów i terenów, o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie lub do rzeki Łoknicy,

4) wody z odwodnienia wyrobisk górniczych mogą być odprowadzane do rzeki Łoknicy na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

5) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi scieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm.

3. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:

1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) lokalizację pojemników lub kontenerów na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych,

3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych wraz z organizacją ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy Czyże.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 17. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób.

Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalenim planu w wysokości - 1% (słownie jeden procent).

Rozdział 11.
Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

§ 19. Przeznacza się na cele nierolnicze ogółem 26,6688 ha gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Wólka, gmina Czyże, w tym gruntów rolnych klasy:

PsIII - o powierzchni 0,6776 ha i RIII - o powierzchni 7,2473 ha (łącznie 7,9249 ha gruntów rolnych klas III, położonych w granicach działek ewidencyjnych o nr: 165, 166, 167/4, 169, 170, 171, 203, 204, 205, 207 i 208), na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzją Nr GZ.tr.057-602-78/11 z dnia 4 marca 2011r. i pozostałych gruntów rolnych sklasyfikowanych jako: RIVa - 9,0934 ha, RIVb - 2,6286 ha, PsIV - 6,7989 ha, PsV - 0,2230 ha.

Dział III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8.36.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

zal1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8.36.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY CZYŻE OBEJMUJĄCEGO TERENY PRZEZNACZONE POD KOPALNIĘ IŁÓW NA GRUNTACH WSI WÓLKA ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZYŻE

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Czyże stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże" uchwalonym uchwałą Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże z dnia 25 grudnia 1999r., zmienionym uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8.36.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA

NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY CZYŻE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY CZYŻE OBEJMUJĄCEGO TERENY PRZEZNACZONE POD KOPALNIĘ IŁÓW NA GRUNTACH WSI WÓLKA

w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach: od 25 marca do 14 kwietnia 2011r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Czyże stwierdza, że w okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym okresie po jego wyłożeniu uwag nie wniesiono.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8.36.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 25 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY CZYŻE OBEJMUJĄCEGO TERENY PRZEZNACZONE POD KOPALNIĘ IŁÓW NA GRUNTACH WSI WÓLKA

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Czyże stwierdza, że na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane z dochodów własnych gminy oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych planów inwestycyjnych gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe